אור ליום א' כ"ח מנחם אב ה'תשע"ד
פרויקט הניסים ב"צוק איתן" - עזרו לנו בתיעוד
Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר


תהלים פרק סט
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

(א) למנצח על שושנים לדוד: (ב) הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש: (ג) טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני: (ד) יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי: (ה) רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא גזלתי אז אשיב: (ו) אלהים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו: (ז) אל יבשו בי קויך אדני יהוה צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל: (ח) כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני: (ט) מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי: (י) כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי: (יא) ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי: (יב) ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל: (יג) ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר: (יד) ואני תפלתי לך יהוה עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך: (טו) הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים: (טז) אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה: (יז) ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי: (יח) ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני: (יט) קרבה אל נפשי גאלה למען איבי פדני: (כ) אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל צוררי: (כא) חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי: (כב) ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ: (כג) יהי שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש: (כד) תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד: (כה) שפך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם: (כו) תהי טירתם נשמה באהליהם אל יהי ישב: (כז) כי אתה אשר הכית רדפו ואל מכאוב חלליך יספרו: (כח) תנה עון על עונם ואל יבאו בצדקתך: (כט) ימחו מספר חיים ועם צדיקים אל יכתבו: (ל) ואני עני וכואב ישועתך אלהים תשגבני: (לא) אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה: (לב) ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס: (לג) ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם: (לד) כי שמע אל אביונים יהוה ואת אסיריו לא בזה: (לה) יהללוהו שמים וארץ ימים וכל רמש בם: (לו) כי אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה: (לז) וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי שמו ישכנו בה:
חזרה למעלה