רשימת הדפים המתחילים ב…

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כל הדפים
   
ו"ףואומר
ואזדא ר'... לטעמיהואיבעית אימא
ואידךואיתימאואם איתא
ואם לחשך אדם לומרואם נפשך לומרואמרי לה
ואני תפילתיובא לציון
ודאי וספק
ודובר אמת בלבבו - כגון רב ספראודויודוי (פירושונים)
והא אמרה חדא זימנאוהא אנן לא תנן הכי
והא מהכא נפקא, מהתם נפקאוהא מיבעיא בעי ליהוהא מעשים בכל יום
והא פליגו בה חדא זימנאוהא תניא, והתניא
והאי תנא מייתי לה מהכאוהדרת פני זקן
והוא ד...והוא דרובה מינה
והוא רחום הקצרוהוי דן את כל האדם לכף זכות
והחזקת בווהייתם נקייםוהכול שריר וקיים
והלא דין הואוהלך לפניך צדקך
והשיאנוווי ליה לחסרון כיס
ווי ליה למאן דכתיב ביה מילתא בישאווי לן דמיתנן
וורדאוושטוחי בהם ולא שימות בהם
וידוי
וידוי הקצר
וידוי זוטאוידוי מעשרוידוי פה
וידוי רבהויהי נועםויואל משה
ויחלויטמינים
ויכולו
ויקישיבה
ויתן לךוכי אומרים לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכהוכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך
וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייאוכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשהוכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן, אנו נאבד את שבועתנו
וכי רואה אדם חברו לעולם הבא
וכל מאמינים
וכללא הואולא אותביניה
ולא היאולא מסיימי קראי
ולא פליגי, הא ב... והא ב...ולא תהא כוהנת כפונדקיתולד הטומאה
ולד הטומאה (פירושונים)ולד ולד הטומאהולד חטאת
ולד טרפהולד מוקדשין לא יינק מן המוקדשיןולד מעושרת לא יינק מן המעושרת
ולד מעשרולד שלמיםולד תודה
ולד תמורת בכורולד תמורת מעשרולד תמורת עולה
ולדות הקדשיםולטעמיך
ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי, כך מקבלי שוחד על אחת כמה וכמהוממאי דילמא שאני הכא
וממקום שבאתומנלן דהא דקים להו לרבנן מילתא היאונתנה תוקף
וסימנך
וסתוסת (פירושונים)ועד ארבע ארצות
ועדות השמהועשית הישר והטובופליגא דידיה אדידיה
ופליגא דר' פלוניוצריכא
ורידים (שחיטה)
ושווין
ושט (פירושונים)
ושניהם מקרא אחד דרשוותו לא מידיותו ליכא והא איכא
ותודיענוותיסבראותיפוק ליה
ותיקיןותנא תונא