רשימת הדפים המתחילים ב…

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כל הדפים
   
הדף הבא (כלי חרס)
כאבי מחזורכאדם הקורא בתורה
כאיניש דשמע מילה ומקשי עליהכאן ב... וכאן ב...כאן נמצא כאן היה
כאן נמצאו וכאן היוכאשר זמם ולא כאשר עשה
כבדכבודכבוד הבריות
כבוד המתכבוד המת בשבתכבוד חיי האדם
כבולעו כך פולטוכבוש כמבושלכביכול
כבילת חוליםכביעתא בכותחא
כביצה שאמרו, לא גדולה ולא קטנה אלא בינוניתכבש המזבח
כבש פרהכבש שעיר המשתלחכבשת הרש
כגוונאכגרוגרת שאמרו, לא גדולה ולא קטנה אלא בינוניתכדור הארץ
כדי אכילת פרסכדי נטילהכדי קליפה
כדי שלא יחפה על בת אחותוכדי שלא תנעול דלת בפני לווים
כדתנןכהימנקכהן
כהן גדולכהן משוח
כהן משמשכהן ששימש בטומאה
כוויותכוונה
כוונות התורה
כוח האמונה
כוחה של בושהכוחי ועוצם ידיכוי
כוךכוכב השחרכולהו ברכתא נינהו
כולי עלמא אית להו דר'... והכא בהא קמיפלגיכולי עלמא לא פליגי ד...
כוליותכולל
כולל ארץ חמדהכוס של ברכה
כופין אותו עד שיאמר רוצה אניכופין על מידת סדוםכופר
כופר הכלכופר העבדים
כותח
כותיםכותל שבין שני חצירות
כזיתכזית שאמרו, לא גדול ולא קטן אלא בינוני
כחלכחלא
כי אתא ר'...כי משמש בארבע לשונות אי, דילמא, אלא, דהא
כי תניא ההיא
כיבוד הוריםכיבוד זקנים
כיבוש הארץכיבוש יחידכיבוש מלחמה
כיבוש עולי בבלכיבוש עולי מצריםכיוון שהגיד שוב אין חוזר ומגיד
כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגידכיון דאשתמע ליה לישנא בישא, לא מש מליביהכיון דאתיא מדרשא חביבא ליה
כיון דדש דשכיורכילון
כינור
כיס המרהכיסוי הדם
כיסוי ראש
כיסוי ראש לנשים
כיפה (עונש)כירוגיה
כירת הנזירים
כך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרהכל אדם שיש בו יראת שמים, דבריו נשמעין
כל אשראי, ספק אתי ספק לא אתיכל גט שיש עליו עד כותי, פסול
כל דאלים גברכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החוליןכל דבר שבמניין אפילו באלף לא בטיל
כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירוכל דבר שבקדושה, לא יהא פחות מעשרהכל דבר שהוא מקבל טומאה פסול
כל דבר שהנשמה תלויה בו, נותן ערך כולוכל דבר שטיבולו במשקה, צריך נטילת ידיים
כל דבר שיחלק ושמו עליו, חולקין, ואם לאו, אין חולקיןכל דבר שיש בו פגם לא מעל עד שיפגוםכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל
כל דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו
כל דעביד רחמנא לטב עבידכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון
כל האוכלין מצטרפין בככותבת ביום הכיפוריםכל האוכלין מצטרפין במזון שתי סעודות לעירוב
כל האוכלין מצטרפין לפסול את הגויה בכחצי פרסכל האומר הקב"ה וותרן, יוותרו חייוכל האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי
כל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמיכל האומר ראובן, בני עלי, בני שמואל, דוד, שלמה ויאשיהו חטאו אינו אלא טועהכל האמור בחומש הפקודים קרב במדבר
כל האמור בתורת כהנים לא קרב במדברכל האסורין על גבי המזבח, אוסרין כל שהןכל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא
כל הדן חברו לכף זכות דנין אותו לזכותכל הזוממין מקדימין לאותה מיתה, חוץ מזוממי בת כהן ובועלה
כל החוטא מביא רעה לכל ישראלכל החומשים האמורים בתורה, חומשים מלברכל הטומאות כשעת מציאתן
כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהכל הימים כמקוהכל הכופר בטובתו של חברו, לבסוף כופר בטובתו של הקב"ה
כל הכלים יש להם אחוריים ותוךכל הכלים יש להם בית הצביעהכל הכלים שהיו במקדש טעונין טבילה
כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים
כל המודה במעשיו, זוכה לחיי העולם הבאכל המוסיף גורעכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה
כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידוכל המחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובהכל המטלטלין מביאין את הטומאה בעובי המרדע
כל המיטמא מדרס מיטמא טמא מתכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץכל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא
כל המנחות יש בהן מעשה כלי בפנים ואין בהן מעשה כלי בחוץ
כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו
כל המקודש מחברו קודם את חברוכל המקפיד עליו חוצץ
כל המרחם על הבריות, מרחמין עליו מן השמים
כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי חובתוכל המשקים מצטרפין במלוא לוגמיו ביום הכיפוריםכל המשקין מצטרפין לפסול את הגויה ברביעית
כל המתחייב בנפשו, אינו משלם ממוןכל המתיהר, אם חכם הוא, חכמתו מסתלקת ממנו
כל הנאכלין ליום אחד מצוותן עד שיעלה עמוד השחר
כל הנודרת על דעת בעלה נודרתכל הנושא ונישא על גבי משכב, טהור, חוץ מן האדםכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין
כל הנשרפין לא יקברוכל הספק טהור לתרומה, טהור לחטאתכל העולה לייבום עולה לחליצה, וכל שאינה עולה לייבום אינה עולה לחליצה
כל העולין למזבח עולין דרך ימין ומקיפין ויורדין דרך שמאל, חוץ מן העולה לשלשה דברים שהיו עולין וחוזרין לעקבכל העושה מצוה אחת בעולם הזה, מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא
כל העריות, אחד גדול ואחד קטן, הקטן פטורכל העריות, אחד האיש ואחד האשה שווין במכות ובקרבןכל העריות, אחד ער ואחד ישן, הישן פטור
כל העריות, אחד שוגג ואחד מזיד, השוגג בחטאת והמזיד בכרתכל העריות בנקבהכל העריות עשה בהן את המערה כגומר
כל הפסול באסיפה פסול בקידוש, וכל הכשר באסיפה כשר בקידושכל הקדשים שנעשו טרפה, אין פודין אותם
כל הקודם בהן זכהכל הקורא לאברהם אברםכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו
כל הראוי ליטמא טמא מת, אף על פי שאינו ראוי ליטמא מדרס, מיטמא בנגעיםכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין
כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחתכל התדיר מחברו קודם את חברו
כל התלוי לתרומה, נשפך לחטאתכל זמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליוכל זמן שחיה אוכלת בשדה בהמה אוכלת בבית, כלה לחיה שבשדה כלה לבהמתך שבבית
כל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להםכל חייבי כריתות שלקו, נפטרו ידי כריתן
כל חייבי מיתות שבתורה אין מכמינין עליהםכל יתר, כנטול דמי
כל כמיניהכל לא ידענא, פשיעותא היאכל לאו הניתן לאזהרת מיתת בית דין, אין לוקין עליו
כל מדרש שאתה דורש ושובר מדרש ראשון אין זה מדרשכל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר
כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתםכל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים
כל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין, הוולד כמותהכל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, הוולד ממזרכל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים
כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרבכל מידות חכמים כן הוא
כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהניכל מילתא דאתיא מדרשא, חביבה ליהכל מעשיך יהיו לשם שמים
כל מצוה שאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ
כל מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייביןכל מצוות הבן על האב, אנשים חייבים ונשים פטורותכל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה, אין לוקין עליה
כל מקום שהחזיר והחולדה יכולים להלך בו, אינו צריך בדיקהכל מקום שיש קידושין ואין עבירה הוולד הולך אחר הזכרכל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הוולד הולך אחר הפגום
כל מקום שנאמר השמר פן ואל, אינו אלא לא תעשהכל נדרי
כל עוף הדורס, טמאכל עוף החולק את רגליו, טמאכל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה
כל שאין דרכו להכניס ולהוציא, טובלים סתומיםכל שאין כמוה חיה, טרפה
כל שאין תחילתו אוכל אבל סופו אוכל, אינו חייב עד שיעשה אוכל
כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינוכל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, לא יהא לו עסק עמהם
כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן הישוב
כל שאינו ראוי לבוא אל פתח אוהל מועד, אין חייבין עליוכל שאינו ראוי לפני משכן ה', אין חייבין עליוכל שאר באי עולם משיבין תשובה זו, אבל מעשיהן מוכיחין עליהן
כל שבדרך ירידתו, גולה, ושלא בדרך ירידתו, אינו גולהכל שבים טהור, חוץ מכלב המיםכל שבמת טמא, חוץ מן השיניים והשיער והצפורן
כל שהוא בא לשם חטאת ולשם אשמה מותרן נדבה
כל שהוא חוץ לאכילה ולשתיה ולסיכה מדמי מעשר שני, יאכל כנגדוכל שהוא יד ולא שומר, מיטמא ומטמאכל שהוא לא שומר ולא יד, לא מיטמא ולא מטמא
כל שהוא שומר אף על פי שאינו יד, מיטמא ומטמא ומצטרףכל שהוחזקו אבותיו מגבאי צדקה, משיאין לכהונה ואינו צריך לבדוק אחריהן
כל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים, משיאין לכהונה ואינו צריך לבדוק אחריהןכל שהכסף בידו, ידו על העליונהכל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו
כל שיפועי אוהלין כאוהליןכל שיצאת לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפרכל שיש בהיקפו שלשה טפחים, יש בו רוחב טפח
כל שיש בו ליחה, אסורכל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובו
כל שיש לו קצבה מן התורה, שווה בכל אדםכל שיש לו קרניים, יש לו טלפייםכל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר
כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטאכל שמלאכתו מיוחדת לעבירה, אסור
כלאי בגדיםכלאי בהמה
כלאי הכרםכלאי זרעים
כלאייםכלב
כלב בן יפונהכלום יש אדם שחולק בדבר זה
כלי אדמהכלי גללים
כלי הלחכלי המזבחכלי זכוכית