רשימת הדפים המתחילים ב…

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כל הדפים
   
הדף הבא (כלי זכוכית)
כאבי מחזורכאדם הקורא בתורה
כאיניש דשמע מילה ומקשי עליהכאן ב... וכאן ב...כאן נמצא כאן היה
כאן נמצאו וכאן היוכאשר זמם ולא כאשר עשה
כבדכבודכבוד הבריות
כבוד המתכבוד המת בשבתכבוד חיי האדם
כבולעו כך פולטוכבוש כמבושלכביכול
כבילת חוליםכביעתא בכותחא
כביצה שאמרו, לא גדולה ולא קטנה אלא בינוניתכבש המזבח
כבש פרהכבש שעיר המשתלחכבשת הרש
כגוונאכגרוגרת שאמרו, לא גדולה ולא קטנה אלא בינוניתכדור הארץ
כדי אכילת פרסכדי נטילהכדי קליפה
כדי שלא יחפה על בת אחותוכדי שלא תנעול דלת בפני לווים
כדתנןכהימנקכהן
כהן גדולכהן משוח
כהן משמשכהן ששימש בטומאה
כוויותכוונה
כוונות התורה
כוח האמונה
כוחה של בושהכוחי ועוצם ידיכוי
כוךכוכב השחרכולהו ברכתא נינהו
כולי עלמא אית להו דר'... והכא בהא קמיפלגיכולי עלמא לא פליגי ד...
כוליותכולל
כולל ארץ חמדהכולל האידראכוס של ברכה
כופין אותו עד שיאמר רוצה אניכופין על מידת סדום
כופרכופר הכלכופר העבדים
כותח
כותים
כותל שבין שני חצירותכזיתכזית שאמרו, לא גדול ולא קטן אלא בינוני
כחלכחלא
כי אתא ר'...כי משמש בארבע לשונות אי, דילמא, אלא, דהא
כי תניא ההיא
כיבוד הורים
כיבוד זקניםכיבוש הארץכיבוש יחיד
כיבוש מלחמהכיבוש עולי בבלכיבוש עולי מצרים
כיוון שהגיד שוב אין חוזר ומגידכיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגידכיון דאשתמע ליה לישנא בישא, לא מש מליביה
כיון דאתיא מדרשא חביבא ליהכיון דדש דשכיור
כילון
כינורכיס המרה
כיסוי הדם
כיסוי ראשכיסוי ראש לנשים
כיפה (עונש)
כירוגיה
כירת הנזיריםכך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרהכל אדם שיש בו יראת שמים, דבריו נשמעין
כל אשראי, ספק אתי ספק לא אתי
כל גט שיש עליו עד כותי, פסולכל דאלים גברכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
כל דבר שבמניין אפילו באלף לא בטילכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירוכל דבר שבקדושה, לא יהא פחות מעשרה
כל דבר שהוא מקבל טומאה פסולכל דבר שהנשמה תלויה בו, נותן ערך כולו
כל דבר שטיבולו במשקה, צריך נטילת ידייםכל דבר שיחלק ושמו עליו, חולקין, ואם לאו, אין חולקיןכל דבר שיש בו פגם לא מעל עד שיפגום
כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטילכל דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו
כל דעביד רחמנא לטב עביד
כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקוןכל האוכלין מצטרפין בככותבת ביום הכיפורים
כל האוכלין מצטרפין במזון שתי סעודות לעירובכל האוכלין מצטרפין לפסול את הגויה בכחצי פרסכל האומר הקב"ה וותרן, יוותרו חייו
כל האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתיכל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמיכל האומר ראובן, בני עלי, בני שמואל, דוד, שלמה ויאשיהו חטאו אינו אלא טועה
כל האמור בחומש הפקודים קרב במדברכל האמור בתורת כהנים לא קרב במדברכל האסורין על גבי המזבח, אוסרין כל שהן
כל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציאכל הדן חברו לכף זכות דנין אותו לזכות
כל הזוממין מקדימין לאותה מיתה, חוץ מזוממי בת כהן ובועלהכל החוטא מביא רעה לכל ישראלכל החומשים האמורים בתורה, חומשים מלבר
כל הטומאות כשעת מציאתןכל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהכל הימים כמקוה
כל הכופר בטובתו של חברו, לבסוף כופר בטובתו של הקב"הכל הכלים יש להם אחוריים ותוךכל הכלים יש להם בית הצביעה
כל הכלים שהיו במקדש טעונין טבילהכל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים
כל המודה במעשיו, זוכה לחיי העולם הבאכל המוסיף גורע
כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתהכל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידוכל המחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה
כל המטלטלין מביאין את הטומאה בעובי המרדעכל המיטמא מדרס מיטמא טמא מתכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ
כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא
כל המנחות יש בהן מעשה כלי בפנים ואין בהן מעשה כלי בחוץכל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו
כל המקודש מחברו קודם את חברו
כל המקפיד עליו חוצץכל המרחם על הבריות, מרחמין עליו מן השמים
כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי חובתוכל המשקים מצטרפין במלוא לוגמיו ביום הכיפורים
כל המשקין מצטרפין לפסול את הגויה ברביעיתכל המתחייב בנפשו, אינו משלם ממון
כל המתיהר, אם חכם הוא, חכמתו מסתלקת ממנוכל הנאכלין ליום אחד מצוותן עד שיעלה עמוד השחר
כל הנודרת על דעת בעלה נודרתכל הנושא ונישא על גבי משכב, טהור, חוץ מן האדם
כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמיןכל הנשרפין לא יקברוכל הספק טהור לתרומה, טהור לחטאת
כל העולה לייבום עולה לחליצה, וכל שאינה עולה לייבום אינה עולה לחליצהכל העולין למזבח עולין דרך ימין ומקיפין ויורדין דרך שמאל, חוץ מן העולה לשלשה דברים שהיו עולין וחוזרין לעקב
כל העושה מצוה אחת בעולם הזה, מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבאכל העריות, אחד גדול ואחד קטן, הקטן פטורכל העריות, אחד האיש ואחד האשה שווין במכות ובקרבן
כל העריות, אחד ער ואחד ישן, הישן פטורכל העריות, אחד שוגג ואחד מזיד, השוגג בחטאת והמזיד בכרתכל העריות בנקבה
כל העריות עשה בהן את המערה כגומרכל הפסול באסיפה פסול בקידוש, וכל הכשר באסיפה כשר בקידוש
כל הקדשים שנעשו טרפה, אין פודין אותםכל הקודם בהן זכהכל הקורא לאברהם אברם
כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בוכל הראוי ליטמא טמא מת, אף על פי שאינו ראוי ליטמא מדרס, מיטמא בנגעיםכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין
כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת
כל התדיר מחברו קודם את חברוכל התלוי לתרומה, נשפך לחטאתכל זמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו
כל זמן שחיה אוכלת בשדה בהמה אוכלת בבית, כלה לחיה שבשדה כלה לבהמתך שבביתכל זמן שישראל חוטאין, יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם
כל חייבי כריתות שלקו, נפטרו ידי כריתןכל חייבי מיתות שבתורה אין מכמינין עליהםכל יתר, כנטול דמי
כל כמיניהכל לא ידענא, פשיעותא היא
כל לאו הניתן לאזהרת מיתת בית דין, אין לוקין עליוכל מדרש שאתה דורש ושובר מדרש ראשון אין זה מדרש
כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחרכל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם
כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקייםכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין, הוולד כמותהכל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, הוולד ממזר
כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמיםכל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב
כל מידות חכמים כן הואכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהניכל מילתא דאתיא מדרשא, חביבה ליה
כל מעשיך יהיו לשם שמיםכל מצוה שאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ
כל מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייביןכל מצוות הבן על האב, אנשים חייבים ונשים פטורות
כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה, אין לוקין עליהכל מקום שהחזיר והחולדה יכולים להלך בו, אינו צריך בדיקהכל מקום שיש קידושין ואין עבירה הוולד הולך אחר הזכר
כל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הוולד הולך אחר הפגוםכל מקום שנאמר השמר פן ואל, אינו אלא לא תעשה
כל נדריכל עוף הדורס, טמאכל עוף החולק את רגליו, טמא
כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בהכל שאין דרכו להכניס ולהוציא, טובלים סתומים
כל שאין כמוה חיה, טרפהכל שאין תחילתו אוכל אבל סופו אוכל, אינו חייב עד שיעשה אוכל
כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינוכל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, לא יהא לו עסק עמהם
כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן הישוב
כל שאינו ראוי לבוא אל פתח אוהל מועד, אין חייבין עליוכל שאינו ראוי לפני משכן ה', אין חייבין עליו
כל שאר באי עולם משיבין תשובה זו, אבל מעשיהן מוכיחין עליהןכל שבדרך ירידתו, גולה, ושלא בדרך ירידתו, אינו גולהכל שבים טהור, חוץ מכלב המים
כל שבמת טמא, חוץ מן השיניים והשיער והצפורן
כל שהוא בא לשם חטאת ולשם אשמה מותרן נדבהכל שהוא חוץ לאכילה ולשתיה ולסיכה מדמי מעשר שני, יאכל כנגדוכל שהוא יד ולא שומר, מיטמא ומטמא
כל שהוא לא שומר ולא יד, לא מיטמא ולא מטמאכל שהוא שומר אף על פי שאינו יד, מיטמא ומטמא ומצטרף
כל שהוחזקו אבותיו מגבאי צדקה, משיאין לכהונה ואינו צריך לבדוק אחריהןכל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים, משיאין לכהונה ואינו צריך לבדוק אחריהןכל שהכסף בידו, ידו על העליונה
כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקוכל שיפועי אוהלין כאוהליןכל שיצאת לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר
כל שיש בהיקפו שלשה טפחים, יש בו רוחב טפחכל שיש בו ליחה, אסור
כל שיש לו ארבע רגלים וארבע כנפים וקרסולים וכנפיו חופין את רובוכל שיש לו קצבה מן התורה, שווה בכל אדםכל שיש לו קרניים, יש לו טלפיים
כל שיש לו קשקשת יש לו סנפירכל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה הוא חוטא
כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה, אסורכלאי בגדים
כלאי בהמהכלאי הכרם
כלאי זרעיםכלאיים
כלבכלב בן יפונה
כלום יש אדם שחולק בדבר זהכלי אדמהכלי גללים
כלי הלחכלי המזבח