רשימת הדפים המתחילים ב…

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כל הדפים
   
ל"ג בעומרלא
לא אד"ו ראשלא אותבינן חדא זימנאלא אמרן אלא...
לא בדא
לא בשמים היאלא דובים ולא יערלא דיבר הכתוב אלא בהווה
לא דיברה תורה אלא כלשון בני אדםלא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתה אלא שלבם בריא להן כאולםלא דייקא מתניתין אלא...
לא דינא ולא דיינאלא הווה בידיה
לא הכל ממנולא הרגו נהרגיןלא השם המביאו לידי מכות מביאו לידי תשלומין
לא זו אף זו קתני
לא חיישינן לזילותא דבי דינא
לא חציף איניש לזיופי
לא יהא כבוד אדם גדול מכבוד קונו
לא יהיב איניש זוזי בכדילא ילבש
לא יצא ידי חובתו
לא ירד לאומנות חברולא ירעו ולא ישחיתולא כל כמינך
לא כל מאי דחזי לך טב, טב הוא, ולא כל מאי דחזי לך ביש, ביש הואלא כל שכןלא לאוכליו
לא לישרי איניש במקום רביה אפילו ביעתא בכותחאלא למנוייולא מדובשך ולא מעוקצך
לא מחזקינן אינשי בגנבילא מחזקינן אינשי ברשיעילא מטרחינן בי דינא תרי זמני
לא מן השם הוא זהלא מסיימי קראילא מסתברא דלאו חליפין
לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיולא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכךלא מצינו בכל התורה כולה, זה נהנה וזה מתחייב
לא מקדמינן פורענותאלא נדנדה עריסה תחילה אלא בביתו של אברהם אבינולא סיימוה קמיה
לא עביד איניש דמשוי נפשיה רשיעאלא עביד איניש דפרע בגו זימניהלא עניש קב"ה לאיניש טפי ממאי דבעי ליה
לא ענש הכתוב אלא אם כן הזהירלא פלוג אורייתאלא פלוג רבנן
לא צריכאלא צריכא אלאלא צריכא אלא לר' פלוני
לא צריכא דלאלא ראינו אינה ראייה
לא רחוץ ידיים ורגלייםלא שביק איניש היתירא ועביד איסוראלא שמיע לי, כלומר לא סבירא לי
לא שנו, אלא...
לא תהא כוהנת כפונדקית
לא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמןלא תהא שמיעה גדולה מראיה
לא תוננו
לא תטרלא תיקום
לא תסגיר עבדלא תעמד על דם רעך
לא תפיק נפשך לבר מהלכתא
לאה
לאו בעל דברים דידי את
לאו בתר ערבא אזיל מלווה אי לית ליה ללווהלאו הבא מכלל עשה
לאו הלכתא איתמר, אלא שיטה איתמרלאו הניתק לעשה
לאו מילתא היאלאו עכברא גנב אלא חורא גנבלאו שאין בו מעשה
לאו שאינו שווה בכללאוכלה ולא להפסדלאוכלה ולא לכביסה
לאוכלה ולא למלוגמאלאוכלה ולא לסחורהלאוכליו
לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאלאתויי מאי
לב וכלי דםלב מלאכותי
לב שיעלבוד
לבונהלבוש כמותו או הלבישהו כמותךלבלב
לבלוב
לדבריו ד... קאמרלדוד ה' אורי וישעילדיקנני לא מוקמינן אפוטרופא
להודיעך כוחו דר'...
להתלמד להבין ולהורותלוויה
לוחות הברית
לוטלוילוי בן יעקב
לולבלולב הזכרלולבא דסליק בחד הוצא
לחיים
לחם הפנים
לחמי איל המילואיםלחמי איל נזיר
לחמי תודהלחץ פסיכולוגי
ליבוןליבעי איניש רחמי אפילו עד זיבולא בתרייתא שלמאלידה
ליחה סרוחהלייט עליהליל הסדר
ליל כל נדריליל שבתליל שימורים
ליל שימורים (פסח)ליל שימורים (תינוק)לילה
לילה (מלאך)ליליתלימא
לימא מתניתין דלא כפלונילימוד מקצוע רפואה
לימוד רפואהלימוד תורה באינטרנט
לימודי העשרהליערבינהו וליתנינהוליפא פרידמן
ליפלוג וליתני בדידהליצנותליקוטי מוהר"ן
ליקוטי שיחותליקויי דיבורליקויי שמיעה
לישנא מעליא נקטלית טעמא דלא
לית ליה לר'...לית ליה קיוםלית נגר ובר נגר דיפרקינה
ליתנילך לשלום, עד שלא תלך לשם אנו מקדמים אותך
לכה דודי
למד מסופולמד מעניינולמה הדבר דומה
למה לילמה לי קרא, סברא הוא
למידה ארגוניתלמידה בביתלמידה בגיל השלישי
למידה בקבוצותלמידה וירטואליתלמידה חברתית
למידה מרחוקלמידה עצמיתלמידה קוגניטיבית
למידה תת הכרתיתלמידת הדיןלמידת חקר
למימראלמנוייולמפרע
למפרע הוא נפסללעולם אין העולה באה אלא על הרהור הלב
לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלללעולם אל ימנע אדם את עצמו מדברי תורה ואפילו בשעת מיתה
לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נסלעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים
לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשאוילעולם לישתף איניש נפשיה בהדי ציבוראלפ"ק
לפום גמלא שיחנאלפום חורפא שבשתאלפום צערא אגרא
לפי המבייש והמתביישלפי מקום נדרו
לפני עיוורלפנים משורת הדין
לצדדין קתנילצורך גופולצורך מקומו
לקוטי שיחות בענייני גאולה ומשיח
לקוטי תורהלקויי דיבורלקויי למידה
לקויי שמיעהלקויי תקשורת
לקטלקט יושרלקי כרבא בהדי הוצא
לקיטהלש
לשון הקודשלשון הרע
לשון חכמיםלשון נקיה
לשון של זהוריתלשונות כפולין הןלשונות ריבויין הן
לשטרותלשכת בדק הביתלשכת בית אבטינס
לשכת בית אבןלשכת בית המוקדלשכת בית הניצוץ
לשכת בית שמניא, לשכת בית השמניםלשכת הגולה
לשכת הגזיתלשכת החותמותלשכת הטלאים
לשכת הכליםלשכת המלח
לשכת המצורעיםלשכת הנזירים
לשכת העציםלשכת הפרווהלשכת הפרוכת
לשכת חשאים
לשכת מדיחין
לשכת עושי חביתיןלשכת עושי לחם הפניםלשכת פלהדרין
לשכת פנחס המלביש
לשמהלתהות על קנקנו