רשימת הדפים המתחילים ב…

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כל הדפים
   
הדף הבא (קרקע אינה נגזלת)
קא משמע לן
קאר"עקאתקבוע
קבורהקביעותא
קביעת יהדות
קביעת מזוזהקבלה
קבלת הדם
קבלת יסורים באהבה
קבלת שבתקבר חולדהקבר יונתן בן עוזיאל
קבר יוסףקבר רבי שמעון בר יוחאיקבר רחל
קבר שמואל הנביאקברות המורדים מעל נחל חברקברי הנביאים בירושלים
קברי ישי ורותקברי צדיקיםקברי צדיקים ביהודה ושומרון
קדושהקדושה (פירושונים)קדושה אחת
קדושה דסידראקדושה חמורה
קדושת יוצרקדושת לוי
קדושת שביעיתקדושת שילה, יש אחריה היתר
קדימויות בטיפול רפואיקדימות בטיפול רפואי
קדיש
קדשי בדק הבית אין עושין תמורהקדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה למעילה
קדשי המזבח וקדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה למעילהקדשי המזבח מצטרפין זה עם זה למעילה
קדשי מזבח עושין תמורהקדשי קדשים
קדשים בחוץקדשים שנעשו טרפה, אין פודין אותם
קהילת אורות התורה
קוביוסטוס
קובץ הערותקובץ יסודות וחקירות
קובץ שיעוריםקוגל
קודש הקדשיםקודש הקודשיםקודש טהור
קודש טמאקודשיםקוואטר
קול באשה ערווהקול הלשון
קול הנבואהקול התור
קוסםקוף
קוף (בעל חיים)קופה
קוצר
קורבן מנחה
קורע
קורת החציםקושיית בית יוסף על חנוכה
קושר
קטועי גפיםקטורת
קטורת הסמיםקטטר
קטליתקטלנית
קטןקטן שאינו צריך לאמו
קטנה יש לה מכרקטני אמנהקטניות
קטפרסקטפרס אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה
קיבוץ גלויות
קיבורתקידוש
קידוש החודשקידוש השם
קידוש ידיים ורגלייםקידוש מי חטאתקידושא רבא
קידושי ביאהקידושי כסף
קידושי שטרקידושין
קידושין וגרושיןקידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קריראקיום נדרים
קיום שטרותקיטוב עדתי
קיים מקצתו, קיים כולוקייס מלקה עזריהקילון
קים ליה
קים ליה בדרבה מיניהקין
קינוי בית דיןקינוי וסתירה
קינים
קיץ המזבחקיצור דיני חנוכהקיצור שולחן ערוך
קל וחומרקלא אילן
קלא דלא פסיקקלבון
קליטת תלמידיםקליפות הריאה
קלל של חטאתקללה
קלעי המשכןקלף משוח
קלף פרשיותקם דינא
קם ליה בדרבא מיניהקם ר'... בשיטתיה דר'...
קמהקמחין
קן
קן (קרבן)קן חובהקן מפורשת
קן סתומהקנאהקנאות
קנאין פוגעין בוקנאת סופרים תרבה חכמהקנבוס
קנוניאקני זבים
קני יולדות
קניין הגוףקניין הילוך
קניין חצרקניין כסףקניין מסירה
קניין משיכה
קניין פירות כקניין הגוףקניין ציבוריקנייני גוי
קנייני גזילהקנייני עבד כנעניקנייני קטן
קנייניםקניינים דרבנןקניינים התלויים בזמן
קנין אגבקנין איסור
קנין חליפין
קפנדריאקץ הגאולה
קצות החושן
קצחקציצה
קציצת אילןקצירה מפני ביטול בית המדרשקצירה מפני בית האבל
קצירה מפני הנטיעותקצץ לו דמים
קראקראים
קרב אלעשהקרב אמאוסקרב בית זכריה
קרב בית חורוןקרב בית צורקרב חדשה
קרב כפר שלםקרב מעלה לבונה
קרבן התמידקרבן חגיגה
קרבן מוסףקרבן מנחה
קרבן עולה
קרבן עולה ויורדקרבן עציםקרבן פסח
קרבן תודה
קרבנותקרבנות הבאים בטומאה ואינם נאכלים בטומאהקרבנות העוף
קרובקרוב (בספיקות)
קרום הריאהקרוןקרוסטמלין
קרחקרח בן יצהרקרחת
קרי
קריאת הגברקריאת השם אינה מעכבת
קריאת התורהקריאת שמע
קריאת שמע שעל המיטהקריאת שפתייםקריינא דאיגרתא, איהו ליהוי פרוונקא
קריעהקריעת ים סוף
קרמבוקרן
קרן וחומשקרנאקרנות המזבח
קרסול