נושא: החמורים בפרשת מקץ

בראשית פרק מג

"וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים כִּי הוּבְאוּ בֵּית יוֹסֵף וַיֹּאמְרוּ עַל דְּבַר הַכֶּסֶף הַשָּׁב בְּאַמְתְּחֹתֵינוּ בַּתְּחִלָּה אֲנַחְנוּ מוּבָאִים לְהִתְגֹּלֵל עָלֵינוּ וּלְהִתְנַפֵּל עָלֵינוּ וְלָקַחַת אֹתָנוּ לַעֲבָדִים וְאֶת חֲמֹרֵינוּ:"מה עניין החמורים לכאן? זה מה שחשוב להם כשלוקחים אותם לעבדים?

אותו דבר ב "הבוקר אור והאנשים שולחו המה וחמוריהם".

באמת יש בפרשתינו הרבה אזכורים של חמורים בהקשרים שונים, ואשמח אם משהו יוכל לבאר לי מה ענינם.

(אולי קשור ל "שבו לכם פה עם החמור" של אברהם?)

ההודעה של I9I, נשלחה ב- יום א', ג טבת תשס"ז 22:14נושא: החמורים - רמז למצרים או לשבטים
בראשית מב, כו: וישאו את שברם על-חמריהם וילכו משם.
שם, שם, כז: ויפתח האחד את שקו ויתן מספוא לחמרו במלון וירא את כספו ...
שם, מג, יח: ...להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדים ואת חמרינו
שם, שם, כד: ...ויתן מים וירחצו רגליהם ויתן מספוא לחמריהם
שם, מד, ג: הבקר אור והאנשים שולחו המה וחמריהם
שם, שם, יג: ...ויעמס איש על חמרו וישבו העירה

בעניין הדגשת החמורים כשהגיעו האחים למצרים, ניתן להציע שני כיווני מחשבה שונים למה הם מרמזים:
א. מצרים נמשלה לחמור, ככתוב (יחזקאל כג) "אשר בשר חמורים בשרם", ולא בכדי בירידה למצרים וכן בעליה ממנה מוזכרים החמורים: אמר רבי חנינא: שאלתי את רבי אלעזר בבית מותבא רבא: מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? אמר לי: גזירת הכתוב היא; ועוד שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים, שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים! (ובבכורות ה:). [בעניין עריפת פטר חמור, עיין בחתם סופר שהובא באתר "יגדיל תורה ויאדיר" http://www.geocities.com/rseckbach/Parashat_Bo_-_Peter_Hamor.htm
ועיין במהר"ל בגבורות ה' סוף פרק ד "כי מצרים נקראים חמורים ונמשלים כבהמה... והכל נרמז בענין אברהם והחמור אשר רכב עליו ונעריו עמו".
ב. השבטים אשר מכרו את יוסף "לא היו למכירתו רק כמו החמור אשר הוא נושא משא ואינו יודע תכלית משא הזה שהוא נושא, כך השבטים היו פועלים המכירה הזאת ולא היו יודעים מה הם עושים, כי לא היו עושים רק מה שגזר עליהם הקב"ה, כמו החמור הזה שנושא משא ששם עליו האדם שהוא אדון לו והוא פועל ואינו יודע תכלית פעולתו. כך היה נגזר מן הקב"ה שירדו למצרים ולא היו יודעים וע"י המכירה ירדו מצרים, נמצא שהיו פועלים ולא ידעו מה הם עושים כי לא ידעו שהיו גומרים הירידה...".

ותן לחכם ויחכם עוד בהבנת פרטי הדברים.

ולאשר לשאלתך הראשונה:
הרמב"ן מבאר: "כי ידאגו על החמורים לאמר הנה יקחו גם את חמורינו עם אמתחותיהם ולא נוכל לשלוח לביתינו בר, וימותו כולם ברעב". כלומר, הדאגה לחמורים היא בעצם דאגה למשפחה. דהיינו, האחים חששו שמא יפלו בשבי בעקבות עלילת הכסף המושב, ובנוסף הם דאגו גם לבני ביתם שנותרו רעבים בכנען, אשר עיניהם נשואות לתבואה שעל החמורים.
הנצי"ב מבאר כי האחים פירשו כי אם יתפשו בעלילה כגנבים, הם ישפטו גם מדינית וגם ממונית - הם יילקחו לעבדים (בדומה לנעשה בעלילת גביע יוסף) מצד שפגעו בכבוד המושל, ומצד מה שלקחו תבואה ללא תשלום יעקלו להם את חמוריהם שכן "מן הדין לקחת את החמורים בשביל היזק הכסף".
ההודעה של רזיאל, נשלחה ב- יום ד', ו טבת תשס"ז 23:44נושא: שכחתי לכתוב - מקור
הציטוט בסעיף ב', בדבר השבטים הרמוזים בחמורים, לקוח מגבורות ה', עמ' ס"א (ועי"ש) הסבר הפסוק "ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים...".
ההודעה של רזיאל, נשלחה ב- יום ה', ז טבת תשס"ז 17:06נושא: חמורים = רכוש, חומריות
מובן?
ההודעה של ערן, נשלחה ב- יום א', י טבת תשס"ז 19:44נושא: תשובה
א. צער בעלי חיים
ב.זה הסבר לתחילת הפסוק. האחים חוששים שהובאו להשפט על הכסף שהושב באמתחותיהם. מכיוון שיש להם הרבה חמורים, שהרי משפחתם היתה גדולה וענפה - שבעים נפש לפחות (הגברים), והיו צריכים הרבה אוכל - לכן גדל החשש שישפטו אותם על כך, שהרי המלך (יוסף) ירויח הרבה חמורים. יש להניח גם שהיו להם חמורים טובים במיוחד שהרי ה' ברך את יעקב כמו שאר האבות בשפע גדול.
ההודעה של ----, נשלחה ב- יום ב', יח טבת תשס"ז 21:19


Yeshiva.org.il
השער לעולם התורה