yeshiva.org.il


תנ"ך שמואל ב' מבחן

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר שמואל ב'

פרק ד
א. בן חמש.
ב. בר מצוה.
ג. בן שמונה.
ד. פחות משנה.

פרק ה
א. מגדל דוד.
ב. ירושלים.
ג. עיר דוד.
ד. הר המוריה.

א. הכרתי והפלתי.
ב. אנשי מואב.
ג. עצבי פלשתים.
ד. העורים והפסחים.

א. את צדוק הכהן
ב. את שאול
ג. את אבנר בן נר
ד. את איש בשת

פרק ח
א. מגיבורי דוד.
ב. מלך חמת.
ג. מלך גרר.
ד. שר צבא ארם.

פרק יג
א. אחיתופל
ב. אבשלום
ג. דוד
ד. אמנון

פרק טז
א. שמעי.
ב. נבל.
ג. גולית.
ד. שאול.

פרק יח
א. תאשור
ב. אלון
ג. אלה
ד. שיטה

א. רבבות.
ב. עשרה אלפים.
ג. כנגד כל העם.
ד. שנים עשר אלף.

פרקים ג, כ
א. אוריה החיתי ועשהאל בן יתר.
ב. אבנר בן נר ועשהאל.
ג. אבנר בן נר ואוריה החיתי.
ד. אבנר בן נר ועמשא בן יתר.

פרק כ
א. האשה התקועית לדוד.
ב. האשה החכמה מאבל בית מעכה ליואב.
ג. איש ישראל לאיש יהודה.
ד. אבנר בן נר ליואב בן צרויה.

פרק כד
א. תשעה חדשים ועשרים יום.
ב. 11 חדשים ועשרה ימים
ג. ארבעה ועשרים יום.
ד. חמשה חדשים וששה עשר יום.