yeshiva.org.il


תנ"ך מלכים א' מבחן

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר מלכים א'

פרק א
א. ש"קול הקריה הומה"
ב. שדוד המליך את שלמה
ג. יחי המלך אדוניהו
ד. שהמלך דוד זקן

א. סתמו אותו
ב. המליכו את אדוניה
ג. המליכו את שלמה
ד. נשל הגרזן מן העץ

פרק ב
א. שלמה לבני ברזילי הגילעדי
ב. שלמה לשמעי בן גרא
ג. שלמה לאדוניהו לאחר שביקש את אבישג
ד. שלמה לאביתר הכהן

פרק ד
א. 613
ב. 60
ג. 365
ד. 12

פרק ה
א. אפילו של ימות החמה בימות הגשמים
ב. תרנגולים פטומין
ג. מכול הדברים הצריך להם
ד. אף לעבדים

פרק ח
א. בלבב שלם
ב. נופל על פניו
ג. כורע על ברכיו
ד. זובח זבח לפני ה'

פרק ט
א. שבא.
ב. אופירה.
ג. מכתש.
ד. תרשיש.

פרק יד
א. אחינעם היזרעלית
ב. יוכד התמנית
ג. סרח בת אשר
ד. נעמה העמונית

פרק טז
א. על עכן
ב. על ירבעם בן נבט
ג. על אחאב
ד. על חיאל בית האלי