שיעור כללי בשידור חי

בשעה 12:05 יתקיים שיעורו של הרה"ג חיים כ"ץ שליט"א בעניין קידושין בקרקע. אנו נעביר אותו כאן בשידור חי.

גודל טקסט
מקורות לשיעור:
תמונה זמנית שידור חי.jpg
צילום: אריה מינקוב

חידושי הרשב"א בראש הפרק בעניין קידושין בקרקע בשם הרב בעל העיטור וקושייתו על דבריו.
שער המלך הלכות אישות פ"ג ה"ג.
בני אהובה על הרמב"ם הלכות אישות פ"ג. 
גיטין כא ע"ב. 
ר"ן על הרי"ף דף א. ד"ה ב"ש בא"ד מיהו איכא מאן דאמר.
תוספתא פ"ב גיטין ה"ו.ירושלמי שם פ"ב ה"ג.
חידושי הרשב"א גיטין כא ע"ב בהסבר דעת רבנן דר"י הגלילי.
המאיר לעולם ח"א סימן ה.
חידושי רבי חיים הלוי אישות פרק טז.