מוצ"ש, ט' כסליו ה'תשע"ט
אתר ישיבה / בית מדרש

דברים פרק לדמוקדש לעלוי נשמת ר' אשר בן ר' שלום הי"ד
--- ---
--- ---
(א) ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן: (ב) ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון: (ג) ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד צער: (ד) ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר: (ה) וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה: (ו) ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה: (ז) ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה: (ח) ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה: (ט) ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה: (י) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים: (יא) לכל האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו: (יב) ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל:
השיעור הועבר בתאריך