ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

פתיל שחלקו תכלת וחלקו לבן - רובו ככולו? | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ט תשרי תשע"ז

פתיל שחלקו תכלת וחלקו לבן - רובו ככולו?


הרב שמואל אריאל

שאלה:
שלום רב, וחג שמח!

בשאלה הובאו 3 טעמים להכשיר את הציצית:
א. שכבר יש את השיעור הנדרש (ד’/י"ב אצבעות)
ב. רובו ככולו.
ג. עומד להיחתך.

בתשובה כבוד הרב התייחס רק לטעם הראשון, שאין להכשיר מטעם שיש בתכלת כשיעור המינימלי, אך למה לא להכשיר משום רובו ככולו? היעלה על הדעת שלהראב"ד אפילו נקודה אחת קטנה לבנה פוסלת את הציצית? הרי בכל התורה אנו אומרים רובו ככולו!

ועוד, גם לגבי הטעם הראשון, כבוד הרב כתב את התשובה במוצאי ר"ה והשווה לדיני שופר, (ואינו דומה כ"כ, כי חור בשופר פוסל כי בסופו של דבר הצליל שיוצא מהשופר הוא צליל פגום בגלל החור, ולגבי אורך התקיעה, אינו דומה עצם מוחש לתקיעה המופשטת.) היום, ערב חג הסוכות יותר מסתבר לדמות את זה להדסים שנוהגים להכשיר כשיש ג’ טפחים משולשים אע"פ שהמשך ההדס אינו משולש, משום שיש משולש כשיעור, וכ"ש בנידוננו שבדעתו לחתכו ומסתבר לראותו כחתוך.

תודה, חג שמח!

השאלה נשאלה בהמשך לשאלה "פתיל תכלת שחלקו היה לבן ונחתך"

תשובה:
שלום וברכה!

ראשית, כעת עלה בדעתי מקור השייך במישרין לענייננו: הגמרא במנחות מ"ב ב כותבת שצבע תכלת שהתערבב בו מעט צבע מצביעה של ניסיון (שצבעו בו צמר כדי לנסות אם הצבע יפה), הרי הוא פסול, משום שנאמר "כליל תכלת". בעניין זה יש כמה פירושים בראשונים, שחלקם אינם שייכים לענייננו. אולם התוספות שם (ד"ה "משום שנאמר") מנמקים את הדבר משום שבתוך הצבע מעורב גם צבע שאינו ראוי לתכלת. דהיינו שדרשת "כליל תכלת" משמעה שהפתיל צריך להיות צבוע כולו בתכלת כשרה, ללא שום תערובת של צבע שאינו כשר לתכלת. לפי זה, ודאי שפתיל שחלקו לבן פסול, שהרי אינו "כליל תכלת", ונראה שלשיטה זו אפילו נקודה לבנה קטנה פוסלת את הפתיל.
ראשונים אחרים פירשו את העניין של "כליל תכלת" באופנים אחרים, ולפי דבריהם אין חידוש כזה, שהפתיל צריך להיות כולו אך ורק מצבע הכשר לתכלת. מסתבר שלדבריהם נקודה לבנה קטנה אכן לא תפסול. אבל עדיין יש מקום לומר שכאשר חלק משמעותי מן הפתיל הוא לבן, כבר אין זה "פתיל תכלת" והוא פסול. בלשון בני אדם, פתיל תכלת שיש בו נקודה קטנה לבנה עדיין נקרא "פתיל תכלת", אבל פתיל שחלק גדול ובולט ממנו הוא לבן כבר אינו נקרא "פתיל תכלת" אלא פתיל מעורב (עיין בדומה לזה בתוספות באותו עמוד, ד"ה "וסממנים", שמה שנקרא בלשון בני אדם "תכלת" הוא הכשר למצוה).
ומה ששאלת, שבכל התורה אומרים "רובו ככולו" - בדרך כלל אומרים "רובו ככולו" כאשר המיעוט מעורב בתוך הרוב ואינו ניכר, ולא כאשר הרוב עומד בפני עצמו והמיעוט בפני עצמו וכל אחד מהם ניכר לעין (עיין למשל בעניין ענפי אילן המעורבים בסכך, שו"ע תרכ"ו, א).
לגבי ההשוואה לשופר שניקב, שטענת ששם זה פסול משום שהנקב משפיע על הצליל - הרי אם היה חפץ כלשהו עומד ליד השופר ומשפיע על הצליל היוצא ממנו, זה לא היה פוסל את התקיעה (מלבד קול הברה שפסול). רק בגלל שאנו מתייחסים אל השופר כיחידה אחת, אנו דורשים שלא יהיה בו נקב שמשנה את הצליל שלו. דהיינו שאנו רואים את השופר כולו, גם את מה שמעבר לשיעור, כיחידה אחת שלמה. ואם נקביל זאת לענייננו, יוצא שגם החלק שמעבר לשיעור הוא חלק מן הפתיל, ולכן הוא עשוי לפסול.
לגבי ההקבלה לדין ההדסים - האמת היא שבשעת כתיבת התשובה הקודמת עלה בדעתי דימוי זה, אבל היה נראה לי לדחות זאת, ששם זה בהכרח דין מיוחד, שאין להשוותו לענייננו. שהרי שם כשר גם אם החלק המשולש הוא מיעוט ורוב אורך ההדס אינו משולש (כגון שהענף ארוך יותר מג' טפחים), וגם אם החלק המשולש נמצא בתחתית ההדס ולא בראשו, וגם אם יש בחלק המשולש רק שיעור של רוב ג' טפחים ולא ג' טפחים שלמים (עיין שו"ע תרמ"ו, ה; ביאור הלכה שם, ד"ה "ולעיכובא"; פסקי תשובות שם, ו). דהיינו שאין מתייחסים אל ההדס שהחלק המשולש הוא לבדו ההדס הכשר והחלק שאינו משולש הוא תוספת העומדת להיקצץ, אלא מתייחסים אל הענף כולו כהדס של מצוה, וגם החלק שאינו משולש משלים את שיעור ההדס הכשר. (להמחשה: מצב מקביל בפתיל תכלת, היה אם חלק הפתיל הקשור בבגד היה לבן, ומעבר לזה, לאחר שכבר יש שיעור י"ב גודלים שכולו לבן, היה גם חלק קטן, בשיעור רוב י"ב גודלים, שהוא תכלת - ודאי שבכגון זה הרי זה פסול). מסתבר שהסיבה שמקילים כך בהדס, היא משום שנוקטים כפי השיטה שהדס שאינו משולש אינו נחשב מין אחר אלא זהו אותו מין, ואם כך הענף כולו הוא מין הדס ששייך למצוה, ורק יש דין שתהיה בו כמות מסויימת של קינים משולשים במקום כלשהו באורכו (בעניין זה של היחס בין הדס משולש להדס שאינו משולש עיין בטור סוף סימן תרנ"א; משנ"ב תרנ"א, ס; שו"ת תשובות והנהגות כרך ד', קנ"ז). אולם בענייננו, התכלת והלבן הם מינים שונים, והלבן אינו שייך למצוות תכלת, ולפיכך הוא פוסל את הפתיל.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il