שאל את הרב

  • הלכה
  • לא ילבש

הסרת שומה מהמצח - איסור לא ילבש?

undefined

הרב שמואל אריאל

י"ג מרחשון תשע"ז
שאלה
האם יש איסור "לא ילבש" בהסרת שומה מהמצח, ממקום המפריע גם אסתטית?
תשובה
שלום וברכה! מותר להסיר את השומה, ואין בכך איסור "לא ילבש". הרחבה ומקורות: בגמרא במסכת שבת (נ' ב) מופיעה מחלוקת, האם יש איסור "לא ילבש" בפעולות של הסרת לכלוך. על פי מסקנת הגמרא, מותר להסיר לכלוך וכדומה שפוגמים את מראהו של האדם. רק התקשטות מיוחדת, שאינה רק הסרת פגם אלא פעולה של הוספת יופי, אסורה משום "לא ילבש" (עיין ריטב"א שם, ד"ה "ואם בשביל"; דרכי משה יורה דעה קנ"ו, א). לדעת כמה מן הראשונים, אם מדובר במצב שהאדם מתבייש בפגם הזה והדבר מצער אותו בשעה שהוא נפגש עם אנשים, אין כלל מחלוקת והדבר מותר לכל הדעות (עיין תוספות ותוספות הרא"ש שם, ד"ה "בשביל צערו"; דרכי משה שם). אולם כאמור, מסקנת הגמרא היא כפי הדעה המקילה, ועל פיה הדבר מותר גם כאשר אין זה גורם בושה וצער. כמה פוסקים חילקו בעניין זה, שישנם תיקוני הגוף שאיסורם הוא מדאורייתא על פי חלק מן הדעות, כגון הסרת שערות לבנות מבין השחורות, ובתיקונים כאלה אין לדעתם היתר גם במקום שהכוונה היא למנוע פגם וצער (עיין למשל שו"ת שואל ומשיב מהדורה קמא חלק א סימן רי"ב; שו"ת דברי חיים יו"ד ב סימן ס"ב). אולם בתיקון מן הסוג הזה של הסרת שומה, גם הם מודים שקיים ההיתר. גדר נוסף שמופיע בפוסקים, הוא שכאשר מדובר בסוג של תיקון הגוף שמקובל גם אצל גברים ולא רק אצל נשים, אין בכך איסור מצד הדין, אלא שתלמידי חכמים נמנעים מסוגים מסויימים של פעולות כאלה (עיין שולחן ערוך יו"ד קפ"ב, א). מן הסתם, שומה כזו שמפריעה ובולטת, גם דרך גברים בימינו היא להסיר אותה, וזהו נימוק נוסף להתיר. וכך כתבו כמה פוסקים, שכאשר מדובר במום כמו יבלת או שומה וכדומה שפוגמים את מראהו של האדם, מותר לעשות ניתוח פלסטי כדי להסיר את הפגם [עיין שו"ת מנחת יצחק חלק ו', סימן פ"א; שו"ת מנחת שלמה תניינא (ב - ג) סימן פו; שו"ת משנה הלכות חלק ד' סימן רמ"ז; שו"ת עטרת פז חלק א' כרך ג, חושן משפט סימן ז, אות ח-י; שו"ת שאילת שאול יו"ד סימן כ"ז]. עוד אתייחס לדבריך בשאלה, שהשומה מפריעה "גם אסתטית". אם הכוונה היא שהסרתה נצרכת מסיבות של בריאות או למנוע כאב וכדומה, והמטרה האסתטית היא רק מטרה משנית, אז זה כמובן צד נוסף להתיר, שבזה מותר בוודאי (עיין בגמרא בשבת שם, שאפילו לדעה המחמירה מותר אם הכוונה היא למנוע כאב; ועיין נימוקי יוסף מכות ד' א, ד"ה "והא קא גדל"). אך כאמור, ניתוח כזה מותר גם אם אין בזה צורך נוסף אלא רק משום הפגם האסתטי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il