שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • השמעת קול

האזנה לשעון יד בשבת כתחליף לקולן

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ט מרחשון תשע"ז
שאלה
שלום וברכה, לעיתים אני עולה כשליח ציבור בשבת. יש לי שעון המשמש כקולן. כלומר, השעון הוא שעון יד מהסגנון של פעם (מופעל על ידי סוללה פנימית) שיש לו תכונה שבכל פעימה שלו (תזוזה של החלקים הפנימים לצרוך הזזת מחוגי השעון, למרות שאין לשעון שניות אלא רק מחוגי שעה ודקה) הוא משמיע צליל קול של תו מסוים במקצב קבוע. יש לציין שזו תכונה שהתגלתה בדיעבד ודבר זה לא תוכנן כלל על ידי יצרן השעון. הקולן משמש עבורי כדי לסכנרן את גובה הקול והמנעד שלי לצורך התאמת מנגינת התפילה. יש לציין שקולו של השעון הוא חרישי ויש לקרבו לאוזן כדי לשמוע את פעימותיו. האם מותר להשתמש בשעון זה למטרת הקולן שלו לצורך תפילה בשבת? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לשואל, שלום וברכה! הדבר מותר, אך יש לוודא שאנשים הרואים אותך לא יחשבו שאתה לוחץ על כפתור כלשהו המשמיע קול. חז"ל אסרו להשמיע קול בכלי שיר בשבת, מחשש שיבוא לעשות או לתקן כלי שיר (שו"ע סי' שלח ס"א). קיים דיון בפוסקים על השימוש בקולן בשבת, ורובם אסרו אותו משום האיסור להשמיע קול בכלי שיר (עיין משנה ברורה סי' שלח ס"ק ד ושמירת שבת כהלכתה פכ"ח סל"ט). בערוך השולחן (סי' שלח ס"ח) הגדיר גם הוא את הקולן ככלי שיר, אבל בהמשך לימד זכות על המשתמשים בו: "ואולי מפני שקול נגינתו אינה נשמעת [אלא] רק מפה לאוזן, ואינו אלא כרגע, ותכליתו הוא בשביל שירת הפה שלא נאסרה מעולם, אפשר שאינו בכלל כלי שיר שאסרו חכמים". ברם, כל הדיון הוא על השמעת הקול בשבת עצמה. שמיעת קול מכלי שהוכן בערב שבת בפשטות לא נאסרה, כדברי השו"ע (סעיף ג שם): "זוג המקשקש לשעות [כלומר, שעון שמשמיע צלצול פעמונים מדי שעה], עשוי על ידי משקלות, מותר לערכו ולהכינו מבעוד יום כדי שילך ויקשקש כל השבת". וזאת, משום ובתנאי שידוע שמקובל להכין את הכלי הזה מבעוד יום, והשמעת הקול לא נוצרה מפעולה שנעשתה בשבת (עיין בבית יוסף שם בשם האגור). ממילא, גם שעון היד, שידוע לכל שהקול שהוא משמיע לא נוצר מפעולה שעשית כעת, מותר. אמנם מצאנו לערוך השלחן (סי' שלח ס"ה) סברה מחודשת בעניין זה, שמה שמוגדר כ"כלי שיר" אסור לשמוע את קולו בשבת אפילו אם הוכן מערב שבת, ולדעתו ההיתר בשעון הוא רק משום שאינו מוגדר כ"כלי שיר". ובלשונו: "מותר להעמיד מערב שבת כלי המקשקש לשעות שקורין זייגע"ר, שמערכים ומכינים אותו מבעוד יום על ידי משקולת שיקשקש בכל שעה כל יום השבת, דאין זה קול כלי שיר, דאין הכוונה משום הנעימות אלא כדי לידע ולשמוע איזה שעה כעת... ומשמע מזה דלהעמיד כלי שיר מערב שבת שישיר מעצמו בשבת - גם כן אסור. והכי מסתברא, דכיון דהאיסור הוא שמא יתקן כלי שיר - אם כן מה לי אם מנגן על ידו או מעצמו? סוף סוף יש חשש כשיראה שאינו מנגן יפה יתקננו". לפי זה, על פי שיטת רוב הפוסקים שקולן נחשב כלי שיר, יוצא שאסור להשתמש בקולן אפילו אם הצליל הוכן מערב שבת ולא נעשתה בו כל פעולה בשבת. אך סברת הערוך השלחן אינה מוסכמת, כפי שכתבו בציץ אליעזר (ח"ג סי' טז פ"ג אות ה) ובמנחת שלמה (ח"א סי' ט), שהאיסור בשבת הוא רק על השמעת קול ולא על שמיעת קול כלי שיר שהוכן מערב שבת (כשידוע לכל שלא נעשה בשבת). ובלשון המנחת שלמה שם: "לענ"ד נראה פשוט דגזירת חז"ל היתה שלא לעשות מעשה בשבת כדי להשמיע קול, מה שאין כן בכהאי גוונא דבשבת לא קעביד שום מעשה והכלי מנגן מאליו, שפיר שרי". וציינו לכמה אחרונים שנקטו כך, כגון השו"ע הרב (סי' שלח ס"ד) שהגדיר את השעון הנ"ל כ"משמיע קול של שיר" ובכל זאת התיר להכינו מבעוד יום כדי שיצלצל בשבת. ועוד, שהשעון שעליו אנחנו דנים קל יותר מהקולן, אפילו אם נאסר גם בהכנה מערב שבת, מפני שכפי שכתבת שעון היד אינו מיועד להשמעת קול שיר, ורק אתה מצאת פטנט להשתמש בו ככלי עזר לשירה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il