שאל את הרב

  • כל השאלות

דמי מזוזה

undefined

הרב פרופ' נריה גוטל

ב ניסן תשע"ז
שאלה
בס"ד שלום המוכר מזוזה שלו (שנקנתה לשימוש אישי) או תפילין שלו, האם רשאי להשתמש בדמים, או שדמיו קדש במו דמי בית הכנסת מתטפות ספרים (לדעת הסובר שיחיד בשלו אינו כז’ טובי העיר) מקור?
תשובה
ב"ה שלו', ראה שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנג סעיף י: י"א דיחיד בשלו, אפילו ס"ת מותר למכרו ולעשות בדמיו כל מה שירצה, כל שלא הקדישו לקרות ברבים; ויש מי שאוסר אא"כ כד ללמוד תורה או לישא אשה. ובמשנה ברורה שם ס"ק נט: דיחיד בשלו וכו' - הטעם דעל שלו יש לו כח כזט"ה במא"ה בשל צבור דמותר להוציא ע"י מכירה זו הדמים לכל מה שירצו וכנ"ל. שם ס"ק ס: אפילו ס"ת - כתב הע"ת דאף לפי דעה זו דמותר ואין הדמים נתפסין בקדושה מ"מ לכו"ע אין רואה סימן ברכה בדמים אלו וכ"כ הא"ר. ושם ס"ק סב ... כתב מ"א דדוקא בספר תורה אבל בתשמישי קדושה לכו"ע מותר ביחיד למוכרו ולהשתמש בדמיה כל מה שירצה, מיהו מהמחבר ביו"ד רפ"ב סי"ח מוכח דיש מי שאוסר ס"ל דאפילו בתשמישין נמי אסור להשתמש בדמיה דיחיד אין לו כח כזט"ה במא"ה... בברכה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il