שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

שירה של אשה בביתה

undefined

הרב חיים שריבר

י"ז תמוז תשע"ז
שאלה
ב"ה שלום לכבוד הרב. האם יש דרך להתיר לאשה לשיר בביתה עם בעלה גם כאשר בני הזוג אסורים? מדובר באשכנזים. תודה רבה!
תשובה
שלום יש אוסרים על הבעל לשמוע קול זמר של אישתו הנדה ויש מתירים. מכיון שמצינו הרבה פוסקים שכתבו שאיסור קול באישה ערוה הוא מדרבנן יש מקום להקל בזה. וביותר אם שרים ביחד וקולה פחות נשמע. מקורות והרחבה בעניין שמיעת קול זמר של אשתו נדה הפתחי תשובה (יו"ד סי' קצ"ה סק"י) נשאר בצריך עיון וזו לשונו: "צ"ע אי מותר לשמוע קול זמר שלה מאחר דבגמרא דשבת דף י"ג אמר מקיש אשה נדה לאשת רעהו רק דיחוד שרי משום דהתורה העידה סוגה בשושנים...א"כ נראה דאסור דהא באשת רעהו אסור...וצ"ע". בשו"ת אגרות משה (יו"ד חלק ב' סי' ע"ה) לאחר שהביא את דברי הפת"ש כתב שראוי להחמיר. אולם ערוך השלחן (סע' כ"ג) אסר לשמוע קול אשתו נדה משום גירוי יצר הרע וכן כתבו הלחם ושמלה (סק"כ, ובספרו קיצור שולחן ערוך סי' קנ"ג אות י') הבן איש חי (פרשת צו אות כ"ה) שו"ת שבט הלוי (חלק ו' סי' קכ"ט אות יב) הליכות בת ישראל (עמוד פ"ט אות ח' והערה ט"ז) וכן הובא בשם הרב הגרשז"א (שולחן שלמה, הלכות נדה, פרק י"ט סע' ט"ו) "רבו האוסרים שתשיר זמירות שבת...ואפילו שהיא רק עם בעלה". אך יש לדעת כי ישנם פוסקים שהתירו לגמרי שמיעת קול אשתו ואף כשהיא בעת נדתה והאריכו להוכיח את דבריהם וביניהם שו"ת יביע אומר (יו"ד חלק ד' סי' ט"ו, וכן בטהרת הבית חלק ב' סי' י"ב סע' כ"ט), שו"ת חמדת משה (לרב משה פרלמוטר, יו"ד ס'י נ"ח ובספרו תרשיש שהם, במילואים אות ט"ו) ובספר סוגה בשושנים לרב מרדכי מרגליות סי' קצ"ה ס"ק ב') שחלקו על הפת"ש וביארו דאם לא חששו בהסתכלות בה אפילו כשנהנה הוא הדין להתיר לשמוע את קולה. וכן התיר בספר תועפות ראם על היראים (לרב אברהם אבא שיף ממינסק, סי' כ"ו אות ק"ל) והרב אהרון זכאי בספרו טהרת המשפחה (פרק כ"א אות ל'). הרב שמואל הבר בספרו את צנועים חכמה חלק ב' (עמ' תפ"ב - תפ"ו, ועמ' תפ"ט) דן באריכות בענין זה והעלה לבסוף שמכיון שיש אוסרין ויש מתירים, ומצינו הרבה פוסקים שכתבו שאיסור קול הוא מדרבנן ומתוכם גם המ"ב יש מקום להקל בזה כהכרעתו של היביע אומר ושאר הפוסקים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il