שאל את הרב

  • הלכה
  • מנחה וערבית

מנייני ערבית במוצאי שבת שלא בבית הכנסת

undefined

הרב שמואל אריאל

ט"ז אלול תשע"ז
שאלה
לכבוד הרב, שלום וברכה! ישנם מקומות בהם מתקיימים מניינים של ערבית במוצש"ק בבתים פרטיים וכדומה, שלא בבית הכנסת. האם יש מקור להקל בערבית במוצאי שבת להתפלל שלא בבית הכנסת יותר משאר התפילות? (ללא קשר לשאלת חיוב/עדיפות תפילה בבית כנסת באופן כללי.) תודה רבה
תשובה
שלום וברכה! איני מכיר חילוק הלכתי בין תפילת ערבית של מוצאי שבת ובין שאר התפילות בעניין זה, אך מצאתי מקורות לכך שכבר בדורות קודמים נהגו לעשות מניינים כאלה במוצאי שבתות, וסברו שהדבר הוא מוצדק יותר מאשר בתפילות אחרות. כך מוצאים לפני כשלוש מאות שנה בשו"ת שב יעקב (חו"מ כ"ה, מובא בפתחי תשובה חו"מ קס"ב, ו), שבעיר מסויימת קבעו תקנה האוסרת לארגן מניינים בבתים וגוזרת קנס על כך, אך הוציאו מכלל האיסור את מוצאי שבת ויום טוב. ועיין עוד ברכי יוסף או"ח רצ"ג, הערה א', שהחיד"א היה מתפלל במוצאי שבת במניין בביתו. במקורות אלה לא מופיע נימוק לחלק בין מוצאי שבת לשאר הימים, וכנראה שהחילוק הוא מעשי ולא הלכתי. ייתכן לשער שבימות החול היו מקדימים להתפלל ערבית עוד לפני החשיכה, ורק במוצאי שבת ויום טוב היו מתפללים מאוחר בצאת השבת, ואנשים חששו ללכת ברחובות בחושך. אם אכן זו הסיבה, הרי כיום כמובן חשש זה אינו קיים. באופן כללי, אכן יש מעלה להתפלל דוקא בבית הכנסת, אבל אין זה חיוב גמור (עיין לשון המשנ"ב צ', ז: "ואפילו אם יש לו עשרה בביתו ישתדל בבית הכנסת"). ומצינו בפוסקים שמשום צרכים שונים יכול אדם להתפלל במניין בביתו אף שיש בעיר בית כנסת (עיין למשל שו"ע תרצ"ו, ד; אליה רבה צ', י; משנ"ב רס"ג, נא; שער הציון קל"ה, יב; תרפ"ז, י; ערוך השולחן קל"ה, י; ילקוט יוסף צ', הערה ל"א; פסקי תשובות קל"ה, כז). לפיכך, אם יש לאנשים קושי ללכת לבית הכנסת מסיבה כלשהי, יש מקום להתפלל במניין פרטי. ואפילו אם יש במקום רק אדם אחד שהוא קשיש וכד' וקשה לו ללכת לבית הכנסת, מותר לאחרים להתפלל עימו כדי לזכות אותו בתפילה בציבור (ילקוט יוסף צ', לח).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il