שאל את הרב

  • הלכה
  • טבילה ומקווה

הלכות טבילה

undefined

הרב מרדכי גרוס

א כסלו תשע"ח
שאלה
1. יש לטבול כלים במקווה? 2. הים יכול להיות מקווה לגבר? 3. גם מקלחת יכולה להיות מקווה לגבר. 4. האם ים או מקלחת יכולים להיות מקווה לכלי אוכל?
תשובה
שלום וברכה 1.חיוב טבילת כלי אוכל, וטבילתם בים או במקלחת. כלי אוכל ממתכת או זכוכית, שנוצר או נקנה מגוי, חייב בטבילה קודם שישמש בו ישראל, הכלי חייב בטבילה במקווה כשר. גם ים כשר להטביל בו כלים. מקלחת או אמבטיה אינם מועלים להתיר השימוש בכלי. הדבר נלמד מהציווי לישראל לאחר מלחמת מדין להטביל את הכלים שנלקחו בשלל "אך במי נידה יתחטא" (במדבר לא כג) וכביאור רש"י "ורבותינו דרשו מכאן, שאף להכשירן מן האיסור הטעין טבילה לכלי מתכות. ומי נדה הכתובין כאן דרשו מים הראוים לטבול בהם נדה. וכמה הם, ארבעים סאה": וכפסיקת השו"ע "הקונה מהעובד כוכבים כלי סעודה של מתכת או של זכוכית, או כלים המצופים באבר מבפנים, אף על פי שהם חדשים צריך להטבילם במקוה או מעיין של ארבעים סאה" (יו"ד קכ) 2.טבילת גברים לתקנת עזרא, וטבילתם בים או במקלחת. בימינו שאין כהנים אוכלים טהרות, אין לגבר חובה לטבול במקווה, (אלא אם כן עולה להר הבית) אמנם רבים נוהגים לטבול כדי לקיים את תקנת עזרא (ב"ק פב) שבעל קרי יטבול קודם שילמד תורה או יתפלל. ואף שנפסק בשו"ע שתקנת עזרא בטלה, רבים מהדרים להוסיף טהרה, ולחוש לדעות הסוברות שהתקנה בטלה ביחס ללימוד תורה, אך עודנה בעין ביחס לתפילה, שלא יתפלל בעל קרי קודם שיטבול. טבילת גבר לצורך הידור לתקנת עזרא עדיפה שתהיה במקווה כשר או בים, אך אפשר לקיימה גם על ידי מקלחת רציפה של ט' קבין (בין 11 ליטר ל23 תלוי במחל' הפוסקים) על רוב הגוף. (במשך כדקה ועשרים שניות יוצא מצינור מקלחת כ23 ליטר) וכדברי השו"ע "כל הטמאים קורין בתורה וקורין ק"ש ומתפללין, חוץ מבעלי קרי שהוציאו עזרא מכל הטמאים ואסרו בין בד"ת בין בק"ש ותפלה עד שיטבול... ואח"כ בטלואותה תקנה, והעמידו הדבר על הדין, שאף בעל קרי מותר בד"ת ובקריאת שמע ובתפלה בלא טבילה ובלא רחיצה דתשעה קבין, וכן פשט המנהג". (או"ח פח) והוסיף המשנה ברורה "ומ"מ יש אנשי מעשה שנוהגין בתקנה זו וטובלין א"ע לקריין ואם קשה עליהם הטבילה רוחצין א"ע בט' קבין. וכתבו האחרונים שארבעים סאה מים שאובים כשרים לטבילה זו וכן הט' קבין הוא ג"כ במים שאובים ואפילו משלשה כלים. ובאופן שלא יפסיק משפיכת כלי א' עד שיתחיל השני אבל יותר מג' כלים אין מצטרפין לשיעור ט' קבין. והנך ט' קבין צריך שישפוך עליו אבל לא לטבול בתוכם בין אם הם בכלי או בקרקע דכל שהוא דרך טבילה בעינן דוקא ארבעים סאה" דברינו עסקו בגבר שטובל עבור תקנת עזרא אך גבר שטובל עבור חיוב, כגון העולה להר הבית, חייב לטבול במקווה כשר כדת וכדין. בברכה, הרב מרדכי י. גרוס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il