שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היחס ל'חילונים' ולרפורמים

דיני אדם שלא שומר שבת

undefined

הרב חיים שריבר

כ"ב שבט תשע"ח
שאלה
האם יש איסור בימי חול ובשבת: א. להעלות לתורה אדם לא שומר שבת. ב. לצרף לזימון אדם לא שומר שבת. ג. לאפשר לכהן לא שומר שבת לעלות לדוכן לברכת כוהנים. ד. לכבד לברכה מתחת לחופה אדם לא שומר שבת.
תשובה
א. לכתחילה אין להעלותו לתורה, בטח לא משבעה הקרואים, עדיף להוסיף עלייה אחרי שביעי ולהעלותו שם, אולם בשעת הדחק ניתן להעלות ואין חשש, ולא צריך להעלות אחר במקומו. ביום חול אין מוסיפין עליות. בהגדרת מחלל שבת בפרהסיא כבר הורה בעל האגרות משה (או”ח ח”ג סי’ כא – כב) שבמקרה שידוע שהוא כופר ועושה את מעשיו מתוך הכרה, איסור גמור הוא להעלותו לתורה ואין לענות אמן אחר ברכותיו. וכך נקט גם על שאר הכיבודים. אולם, אם ידוע שהוא מאמין במצוות אלא שהוא מחלל שבת לתיאבון, אף שיש להמנע מלכבדו באחד מכיבודי בית הכנסת, ניתן להקל בכך בשעת צורך גדול, כגון היארצייט וכיוצא בזה שיש חשש שאם לא יכבדוהו עלולים לבוא לידי מחלוקת. ב. נחלקו פוסקי זמנינו אם מצרפים חילוני לזימון, בשערי הברכה ה, יז, הביא בשם כמה אחרונים, שהעובר בפרהסיא עבירות שכולם יודעים שהן עבירות, כגון אכילת נבילות וטרפות וחילול שבת, אינו מצטרף לזימון. ושכ"כ בצל החכמה ה, עח. ובשו"ת באר משה ה, צד, כתב שיש לדלג אתה שם כשהזימון הוא בצירוף אנשים כאלה. לעומת זאת, הגרש"ז אוירבאך כתב שחילוני שהוא בגדר "תינוק שנשבה" מותר לצרפו לזימון, אך אין ראוי לכבדו לזמן. וכך דעת הגרח"פ שיינברג (הובא בוזאת הברכה ע' 132). גם בפס"ת קצט, ב, כתב שזו דעת פוסקי זמנינו, שכ"כ גם בקניין תורה א, נ, ורק מי שהוא רשע להכעיס אינו מצטרף, אבל מי שנתגדל בלא חינוך "תינוק שנשבה", כל שהאמונה הבסיסית קבועה בליבו ואינו מחלל שבת בפרהסיא להכעיס, מצטרף לשלושה ועשרה. ועוד הוסיף בפס"ת, שאם החילוני אינו יודע לענות, אם הוא אחד משלושה מצטרף בזה שהוא מקשיב (עפ"י שו"ע ר, א, מ"ב ג). ג. כהן הרגיל לחלל שבת בפרהסיא, דהיינו בפני עשרה אנשים מישראל, או באופן שידע כי הדבר יתפרסם – נפסל מלברך ברכת כהנים. אך במקרה שקיים חשש כי אם לא יאפשרו לו לברך תִּשְׁתַּכַּח הכהונה ממנו ומזרעו – אין למונעו מלברך, ובפרט אם יש כהנים אחרים בבית הכנסת. וכן כשמחלל שבת מחמת דוחק פרנסה וכדומה, ולא מתוך כפירה – ניתן להקל בתנאים מסוימים שלא למונעו מלברך. ד. לכתחילה אין לכבד אדם שאינו שומר תורה ומצוות לברך תחת החופה, ונחלקו הפוסקים אם מותר לענות אמן אחר ברכותיו. אולם, בזמנינו שרבים מאלו שאינם שומרי תורה ומצוות נחשבים כתינוק שנשבה מותר לענות אמן אחר ברכותיהם, אבל אין ראוי לכבדם בברכה. יש לחוש גם למגע של מחלל שבת ביין ועל כן יש להביא יין מבושל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il