שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • אפשר לעבוד ב...?

עובד בגבייה בכביש שש

undefined

הרב משה מאיר אבינר

ג ניסן תשע"ח
שאלה
האם אני רשאי כעובד חברת כביש 6 לגבות חובות מבעלי חוב שניתנו עליהם הטילי קנסות עקב אי תשלום במועד? ללקוחות אשר אינם משלמים במועד נשלחות במשך החודשיים הבאים , חשבונית לתשלום בפעם השנייה והתראות בגין אי תשלום ולאחר חודשיים ממועד החוב יוצא חיוב נוסף שהוא למעשה קנס על אי תשלום. האם כעובד חברה אני יכול לגבות חובות אלו? והאם יש היתר הלכתי לחייב על קנסות בגין אי תשלום?
תשובה
בס"ד שלום וברכה: אם הקנס הוא חד פעמי ודאי שהדבר מותר כיוון שהוא ניתן כקנס שלא מתרבה ע"פ הזמן. אם הקנס מתרבה ע"פ העיכוב בתשלום, יש שכתבו שהדבר אסור מדרבנן בד"כ, עיין מספר תשובות על כך באתר וביתר פירוט בתשובתו של הרב וייצן (http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=73562) שהתיר רק בחובות למדינה. אך נראה שניתן להתיר (אם הקנס לא גבוה, שניתן לראותו כפיצוי על הפסדים ולא כרווחים) ע"פ תשובתו של ר' שלמה זלמן אויערבך שכותב בספרו מנחת שלמה תנינא (ב - ג) בסימן עא: "א. קנס על איחור החזרת החוב: לענין קנסות הנהוגים בגמ"חים אשר הקנס הוא לפי ערך הזמן, שכשמאחר בהחזרת ההלואה חצי שנה משלם שקל אחד, וכשמאחר שנה משלם שני שקלים. וטענו רבים שדינו כריבית ולא כקנס, י"ל דכיון שאחר שהגיע זמן הפרעון יכול הגמ"ח לגבות החוב, נמצא דלאחר הזמן הו"ל כגזילה אצלו, ואין כאן שכר המתנת מעות כי אם שיעור גודל העוולה, ועל עוולה של חצי שנה משלם רק שקל אחד, ושל שנה שלמה משלם שני שקלים, ורק אם היתה תקנה שאם התנאי הוא שאם יתן את הקנס של שקל אחד שוב אין הגמ"ח יכול לתבוע ממנו עד סוף חצי שנה שפיר חשיב אגר נטר. ועיין בזה היטב בסי' קע"ז סעיף י"ד ובמפרשים ודו"ק היטב, כי אע"פ שבכל הלואות ריבית אפי' אם התנה המלוה שיוכל לגבות בכל שעה שירצה ואז יעשו חשבון לשלם עבור כל שבוע ושבוע ודאי חשיב ריבית, מ"מ הכא דשלא בהיתר הוא מאחר את הפרעון, שפיר שייך שם של קנס". וכן דעת 'שבט הלוי' (ח, קצג) בחובות שאינם מהלוואה. וכן ניתן לצרף את סברת ר' אשר וייס שאין איסור ריבית בחברה בע"מ. בברכה: הרב משה מאיר אבינר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il