ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
הצטרפו עכשיו לקמפיין ההתרמה לאחינו שבגולה!
שאל את הרב שבת ומועדים הסוכה והסכך

בניית סוכה לשם משהו אחר

הרב חיים שרייברכ"ה ניסן תשע"ח
160
שאלה
בבניית סוכה כתוב בגמרא שיש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל האם אדם צריך לעשות סוכה לשם החג. בית שמאי סוברים שצריך ובית הלל אומרים שלא צריך. להלכה נפסק כבית הלל. מפה ניתן לדייק שגם לדעת בית הלל אם עשאה סתם זה לא יהיה כשר אלא רק אם עשאה לשם סוכה. כלומר, בית הלל דווקא לא מצריכים שהסוכה תיעשה לשם החג אך בכללי שזה ייעשה כ"סוכה" הם כן מצריכים. לעומת זאת, כתוב שהחוטט בגדיש לעשות בה סוכה אינה סוכה כי הוא לא עשה שום דבר אלא רק גרם לה להיעשות מאליה והתורה אמרה ש"תעשה" ולא מן העשוי. משמע מפה, שאם אדם כן עשה סוכה גם בלי להתכוון שזה לשם "סוכה", זה כן יהיה כשר. מקרה כזה יכול להיות לדוגמה אם אדם בונה תשתית של בית והתשתית במקרה יצאה לו כסוכה כשרה. מצד אחד הוא לא התכוון שזה ייעשה כסוכה, אך מצד שני הוא סוף סוף עשה את הסוכה בצורה ישירה. אז מה הדין?
תשובה
שלום אשתדל להבהיר את הסוגיות ובכך לענות על שאלתך. במסכת סוכה (דף ט/א) מובאת המשנה בה נחלקו בית הלל ובית שמאי. "סוכה ישנה, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין". הסביר רש"י "ובית הלל מכשירין - דלא בעינן סוכה לשם חג". א"כ לבית הלל לא צריך כלל סוכה לשם חג אין צורך שעשיית הסוכה והנחת הסכך יהיו לשם מצות חג הסוכות וכל סוכה שנעשתה לשם צל כשירה. אכן התוספות הביאו בשם הירושלמי "תני צריך לחדש בה דבר", ונחלקו הראשונים והאחרונים בטעם הדבר האם מדרבנן צריך לשמה (או"ז) או שיהיה ניכר שיוב בסוכה לשם מצות החג (ב"ח) או שלא יבואו להתיר סוכה לעשאה בפירוש לשם דירה (משנ"ב). הרי"ף והרמב"ם לא הביאו ירושלמי זה כיון שסוברים שהבבלי חולק עליו ואין צורך אף לחדש בה דבר (רדב"ז בשו"תסי' ב' אלפים נז) ואף לדעת התוס' כתבו הריטב"א והר"ן וכן פסק המג"א (סי' תרל"ו ס"ק א') שדין זה הוא מצוה מן המובחר ואינו מעכב. למדנו מכאן שאין דין תורה של עשייה לשמה וממילא גם אם עשאה סתם כשירה. בסוגיית החוטט בגדיש הפסול הוא מדין "תעשה ולא מן העשוי" שאין כאן עשייה בגוף הסכך, הסכך נעשה מאיליו, ע"י החפירה בגדיש נוצר "לפתע" הסכך והוא לא הונח כאן לשם צל אלא ע"י הוצאת הגדיש נוצרה הסוכה והסכך. ומכאן נלמד שאם אדם הניח את הסכך לשם צל ולאו דווקא לשם מצוות סוכה כדעת בית הלל הסוכה כשירה. יום טוב
עוד בנושא הסוכה והסכך
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il