שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

נטילת ידיים על יד עם גבס או תחבושת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ב תמוז תשע"ח
שאלה
א. האם ניתן ליטול ידיים כאשר הגבס מכסה את היד עד האצבעות, ב. מה הדין שהגבס מכסה את כל היד? תודה
תשובה
שלום רב לשואל! א. נוטלים את הידיים עד קשרי האצבעות ומברכים כרגיל. ואפ' אם החלק הגלוי פחות מכך - די שיטול חלק זה. ב. נוטלים רק את היד השניה ומברכים כרגיל. *ראוי לציין, שכשיש קושי ליטול בנטלה את היד השניה (הבריאה) ע"י היד המגובסת, אלא רק לפתוח את הברז: ניתן להיעזר באדם אחר או לסמוך בשעה"ד על הפוס' שפתיחת הברז תועיל כמים הבאים ע"י כלי אפ' לסעודה, ולגבי נטילת ידיים שחרית ויציאה מבית הכסא ודאי שניתן להקל ליטול בברז. מקורות: א. סומכים על הדעה ששיעור הנטילה מעיקר הדין עד קשרי האצבעות ואין צורך לכרוך ידיו במפה, עי' שו"ע קס"א,ד' ושבט הלוי ח"א,מד ושו"ת דברי יציב ח"א סי' ע"ט. כמו"כ מבואר בשו"ע קס"ב,י' "מי שיש לו מכה ורטיה עליה די לו שיטול שאר היד..." ועיי"ש שנכון לדקדק שישפוך רביעית בפעם אחת, כדי שלא להכנס לספק בכשרות הנטילה. וביאר המ"ב ס"ק סח, שאי"ז נטילה לחצאין כיון שאינו יכול ליטול את החלק השני ודומה למי שנקטעה ידו ח"ו שנוטל שאר היד. לכן פסק הגרשז"א שאפ' אם רוב היד מכוסה בתחבושת או גבס די בכך שיטול את החלק הגלוי, כיון שהחלק המכוסה כאילו אינו קיים, יע' נשמ"א מהדו"ב קס"א,ב'. ב. כיון שמתייחסים כאילו זו היד היחידה, וכמו"כ מברכים כרגיל כיון שהברכה מתייחסת לעיקר תקנת חז"ל ולא על המציאות שהוא נוטל כעת, עי' רב פעלים ח"א או"ח,ח' הוב"ד בכה"ח סי' ד' סק"ז, ועי' יבי"א ח"י עמ' צז. * גבי נטילה מהברז שתיחשב לנטילה כמים הבאים מכלי, עי' ישכיל עבדי ח"ה או"ח כ"ו, צי"א ח',ז', ואף שבס' הנפלא שערים המצויינים בהלכה ובארול"צ א', טז כתבו להחמיר בכך, מ"מ כשיש צורך גדול ודאי שניתן להקל. וע' ב"י ושו"ע סי' ד' גבי נט"י שחרית. ובמ"ב ס"ק לט, שהביא דעות שאי"צ ג"פ ואי"צ כלי ובבא"ח תולדות וכה"ח שם שרק לכתחילה צריך כלי. ובס' אורחות רבנו ח"ג סי' קפ"ו הובא שהחזו"א והסטייפלר נהגו הקפידו להצריך ג"פ וכלי וכ"כ בשו"ת מנח"י ח"ה סי' צ"ו לכתחילה, אך ניתן להקל כשיש צורך. לגבי נט"י לסעודה יעו' שו"ע קנט ונו"כ שם. בברכת התורה. הרב נועם דביר מייזלס
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il