ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
אל תפספסו! סופ"ש הכנה לימים הנוראים מבית אתר ישיבה
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה שאלות כלליות

האם דיין מחויב להחזיר שוחד שקיבל

שאלה
שלום וברכה! בשו"ע חו"מ סימן ט’ סעיף א’ נפסק: "מאוד מאוד צריך הדיין ליזהר שלא ליקח שוחד אפי’ לזכות את הזכאי ואם לקחו צריך להחזירו כשיתבענו הנותן". מדוע צריך להחזיר רק אם יתבענו הנותן? אם זה כסף לא-כשר, אזי צריך להחזיר מיד כשמתעורר בתשובה בעניין. תודה רבה
תשובה
שלום וברכה. השא' של כבודו חשובה ומתבקשת, והאחרונים נדרשו לדון בדבר. הביאור הפשוט לדברי הרמב"ם והשו"ע הוא, שכיון שנותן השוחד נתן לו מדעתו, ממילא אם לא תבעו - משמע שנתן לו במתנה, ולכן מעיקר הדין אין חיוב ממוני להחזיר (עיין למטה שיש שביארו שאפ' לצאת ידי שמיים אינו מחוייב להחזיר). אכן נראה שלכו"ע ראוי וטוב להוציא כסף זה מתחת ידו "לפנים משורת הדין" (וע' עוד במקורות). מקורות: הביאור הנ"ל מקורו בדברי הפרישה סק"ב (אך אם מתחילה נתנו לזכות את החייב - חייב להחזיר ללא תביעה), וע' בתחילת דבריו שלמד כן מגזירת הכתוב "וחי אחיך עמך" שדוקא ברבית צריך להחזיר בלא תביעה משא"כ בשוחד עיי"ש. ועי' בנתיבות, אורים סק"ב שביאר שכל זמן שלא תבעו - חזקה שמחל לו. וכ"כ הב"ח סק"ב וכמו שיכול למחול על גזל. כמו"כ עי' בשבו"י ח"א סי' קל"ה, ונראה שכוונתם לדבריו שכתב, שאם רוצה לצאת ידי שמיים ולשוב בתשובה - צריך להחזיר אף אם אינו תובעו, וכ"כ בס' לחם יהודה (סנהדרין פכ"ג) כדי שלא יטעום טעם איסור. אך דבר זה אינו מוסכם יעו' בס' ברכ"י (אות א') שביאר בדעת מרן המחבר שגם לצי"ש אין חיוב אם לא תבעו, וחילק שם בין ריבית לשוחד. ועי' מש"כ קצות החושן סק"א לחדש שהחיוב נוצר רק כשתבעו. אולם נ"ל דיותר מסתבר כמ"ש הנתיבות הנ"ל, ועי' בחידושי הרי"ם סימן ל"ד סקי"ח שכתב מעי"ז גבי רבית דכיון שאדם יודע שאסור ליתן רבית מסתבר דגמר ונתן לשם הלואה. ועי' בס' ישועת ישראל סימן ט' דגזה"כ דאין הדיין קונה את השוחד ופקדון הוא בידו, ואין עליו חיוב השבה כמו שאין השומר חייב להחזיר את הפקדון אלא המפקיד בא ונוטל את שלו, עי"ש. ויש עוד הרבה להאריך. תמשיכו ללמוד ולהעמיק בלימודכם. בברכת התורה. הרב נועם דביר מייזלס
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il