שאל את הרב

  • הלכה
  • סוגי בגדים

לבישת גופיה ציצית

undefined

הרב חיים שריבר

ג אב תשע"ח
שאלה
שלום לכבוד הרב. האם יש ביזוי מצווה בגופיה ציצית (וכמש"כ הפסקי תשובות ח, 196) או לא. וארם באמת ש בזה ביזוי מצווה, אז איך אפשר להסביר את מנהג העולם ללבוש גופיה ציצית. אשמח מאד אם הרב יוכל להקדיש לזה זמן ולהרחיב בתשובה (כלומר, עם המקורות), בגלל שאני מנסה לברר את הנושא היטב. תודה רבה ויישר כח גדול!
תשובה
שלום לכתחילה ראוי להימנע ולא כדאי ללכת עם גופיית ציצית (לצאת ידי חובת כל הדעות, ובפרט לדעת המקובלים שאין להניח את בגד הטלית קטן על הגוף ממש). אמנם, מעיקר הדין מותר לשים את הציצית ישירות על הגוף. ובודאי בימים חמים שניתן לסמוך על רוב הפוסקים המתירים לבישת ציצית ישירות על הגוף. מקורות והרחבות: השו"ע (סימן ח' סעיף י"א) כתב, עיקר מצות טלית קטן ללובשו על בגדיו כדי שתמיד יראהו ויזכור המצוות. וכן פסק שוב (סימן כ"ד סעיף א') ונכון ללובשו על המלבושים. אמנם על רבינו האר"י זי"ע נכתב (שער הכונות דרוש ו' מהציצית): "הטלית קטן היה לובשו למטה משאר מלבושיו ע"ג חלוקו שלא כאותם המתיהרים ללבשו על כל בגדיו וטעות גדול הוא בידם הפך האמת". הובאו דבריו במג"א (סי' ח' ס"ק י"ג) ובמשנה ברורה (ס"ק כ"ה) "ובכתבים דטלית קטן דוקא תחת בגדיו". וכן בכף החיים (סי’ ח' ס"ק מ"ג) הביא את דברי האריז”ל ועוד אחרונים רבים שהעתיקו את דבריו. במסכת ציצית (אות ה') נאמר: אפיקרסין פטור מן הציצית ור"ע מחייב. כמו כן למדנו במועד קטן (דף כב:) אבל שלובש אפיקרסון אינו חייב לקןרעו אם שאר בגדיו. נחלקו הראשונים מהו אפיקרסין. א. רש"י (ברכות כד, ב ומועד קטן כב, ב) מפרש שמדובר בסודר שעל ראשו ופטור מן הקריעה שאין זה נקרא בשם בגד לגבי הלכות קריעה. ב. ספר הערוך (ערך אפיקרסון) מפרש דאפיקרסון הוא "לבוש התחתון והוא פתוח בכתפיו וכשלובשו קושרו", וברא"ש (מו"ק פרק ג' סימן מ"ג) הסביר שאפיקרסון פטור משום שזהו בגד המיוחד לקבל זיעה וממילא הוא נפקע משם בגד לגמרי לכן אינו חייב בקריעה. מדברי הרא"ש נלמד שבגד המיוחד לקבל זיעה אינה קרויה בגד לגבי הלכות קריעה, ולכאורה, זוהי גם כן סיבת הפטור של בגד זה מציצית. על פי דברים אלו כתב בספר תכלת וארגמן על מסכת ציצית (מאת הגר"ח קניבסקי שליט"א אות ה', ארגמן ד"ה אפיקרסין) "ולפ"ז נכון להזהר שלא ללבוש הטלית קטן סמוך לבשרו ממש דלא ליהוי כבגד התחתון שעשוי לזיעה דפטור מציצית וצ"ע". אם כי אפשר לחלק בין סתם בגד העשוי לזיעה ובין טלית קטן שלובשה על גופו ממש, מאחר ועצם צורת טלית קטן שעשוי במיוחד לקיים מצות ציצית מוכיח שאינו לובשו כדי שיהא לו בגד לקבל הזיעה, אלא כיון שאינו יכול לסבול החום, לובש רק טלית קטן וחולצה, ועיקר סיבת לבישת טלית קטן הוא משום מצות ציצית. ולכן אינו מוגדר כבגד העשוי לזיעה שיפטר מציצית. אלא שלכתחילה אין ללבוש טלית קטן על הגוף ממש כמו שהובא בשם האריז"ל. והגר"ח קנייבסקי השיב לשואל (עלי שיח או"ח אות י"ז), האם מותר ללבוש ט"ק על הגוף עצמו? תשובה: יש נזהרין. המתירים ללבוש ציצית על הגוף: א. הגרש"ז אויערבך (הליכות שלמה – תפילה ציצית פ"ג אות י"א) כתב: "שמותר מותר ללבוש טלית קטן על בשרו ולא חשיב ביזוי מצוה, שהרי לובשו כדרך שלובש שאר בגדים". ב. דעת הגאון רבי בנימין זילבר (תשובתו בספר יגל יעקב (מכתבים בדברי תורה הלכה השקפה וענינים שונים – לרב ישראל תנחום דרדק) "בענין עשיית ציצית בגופיה - פשוט שאין שום הידור ללכת עם ד' כנפות מיוחד, ולכתחילה אפשר לעשות בגופיה ככתוב "על ארבע כנפות כסותך". ג. רבבות אפרים (או"ח חלק ד' סימן ט"ו אות א') כתב: "דלכתחילה יש ללובשה על הגופיה אך ביום חם מותר ללובשה על הגוף...אבל יש דסוברים דאין ללבוש את הציצית על הגוף ממש, וכך פסק הרה"ג ר' מרדכי בן אליהו שליט"א, וסברתו שבמקרה זה הציצית נחשבת כבגד זיעה, ויש בכך בזיון לציצית והביא דבריו בספר קדושים תהיו ירושלים תש"מ. ושם בסוף הספר הביא ידידי הרה"ג ר' בנימין זילבער שליט"א בעמוד רנ"ב וז"ל: מותר ללבוש ציצית על הגוף ממש וכו' אבל ללבוש בדרך עראי אין חשש בדבר" עכ"ל, ובימים חמים אולי זה כדרך עראי ויהיה מותר ועיין בזה. ד. האור לציון (ח”ב פ”ב ציצית אות ד') נשאל : "האם אפשר לקיים מצות ציצית על ידי גופיה שפתוחה משני צידיה ומטיל ציציות בכנפות? תשובה אם יש רוב פתוח אפשר לקיים בה מצות ציצית ומחשבים מראש הגופיה לסופה והנקב שמכניסים בו את הידים מחשבים כאילו הוא סתום. ויש להקפיד שיהא בה שיעור טלית". והוסיף עוד בהערה: "ומכל מקום אין לחוש אם הציציות נוגעים בבשר, וכמ"ש הרמב"ם בשו"ת פאר הדור סימן ז', כי הציצית תשמישי מצוה ואין בו קדושת הגוף, ויכול לבוא בטלית מצוייץ לבית הכסא ולבית הטבילה ולהשתמש בו ולכסות בו את הערוה, ולכן אין לרקום על הטלית פסוקים כיון שמביא את פסוקי התורה לידי זלזול. והביא מרן תשובה זו בב"י ביו"ד בסימן רפ"ג, ע"ש. מוכח שהיו מכסים את הטלית בערוה ולא חששו במה שהציציות נוגעות בבשר". ה. בספר הלכה ברורה (לרב דוד יוסף, חלק א' סימן ח' בבירור הלכה אות י"ד) כתב בשם אביו הגר"ע יוסף זצ"ל, שמעיקר הדין אפשר להקל בזה [=בלבישת טלית קטן על הגוף]. ו. רבי משה מלכה (בספרו והשיב משה, סי' א') כותב שמותר ללבוש את הציצית על גבי הבשר ממש ומנמק את דבריו בלשון זו: "אבל שיהיה בזה ביזוי מצוה לא אמרה אדם מעולם, כי התורה לא ציותה אותנו לעשות טלית קטן, אלא אמרה גדילים תעשה לך על ד' כנפות כסותך אשר תכסה בה, כלומר אם תלבש איזה בגד בן ד' כנפות תעשה לו גדילים ואז תלבש אותו, לא שיהיה לו אופי מיוחד, אלא הרי הוא כמו מלבושך, וכשם שמלבושך אתה רשאי ללבוש אותו גם על הבשר וגם במקום זיעה, כך גם טלית קטן ואין כאן שום ביזוי. והא ראיה שהוא יכול לשמש מטתו והיא עליו משמע שאינה אלא כשאר מלבושים". האוסרים ללבוש ציצית על הגוף א. שו”ת דבר יהושע (ח”ו סי’ א') פוסק ש"אותן הגופיות שאינם ראוין להגן מפני הקור והתום כידוע שכך טבעם, ואין לובשן אותן אלא לקבל הזיעה שלא יטנף הכתונת מחמת הזיעה, נלענ"ד דלכו"ע לא מקרי כסות...לכן נלענ"ד דאין לברך על גופיות אלו, וחוץ מזה מבואר בפרי עץ חיים דיש ללבוש הטלית קטן על החלוק ולא על הגוף ודא"ח המה". חשוב לציין את העולה מדבריו שאם הגופיה עשוי גם להגן מפני הקור כמו גופיות החורף נחשב לכסות וחייבות בציצית. ב. בשו”ת חמדת צבי (ח”ג סי’ ג) כתב: "ציצית...שהוא על גופו ממש ומשמש בעיקר לקבל הזיעה ולכסות את הגוף למטה לא נקרא כסותך אשר תכסה בו ואיננו חייב בציצית". ג. דעת הגרי”י פישר (שו”ת אבן ישראל ח”ט סי’ א') "הנה לדעתי לעשות את הד' כנפות מבגד הסמוך לגוף שנקרא גופיה, שהוא מתמלא זיעה בימות הקיץ, שנעשה לכך כדי לספוג את הזיעה, זהו דרך בזיון למצות ציצית ואינו נכון לעשות כן". ד. בשו”ת תשובות והנהגות (ח”א סי’ כ"ה) הוסיף ואמר שאין ללבוש ציצית על גופיה קצרה שאינה מכסה את כתפיו "יש להדר ללבוש על החולצה ולא על הגופיה, דהרי דלדעת המחבר יש ללבשו על כל בגדיו דבזה הבגד ג"כ חשוב למצוה וגם לדעת האר"י ז"ל דאינו לובש גוף הבגד על כל בגדיו ורק הציצית מבחוץ מכל מקום גם לדבריו נראה שיש ללבשו על החלוק ולא מעל גופיה שעשוי לזיעה. ולא מיבעיא מעל גופיה קצרה שאינו מכסה כל כתפיו, ואז הטלית קטן סופג הזיעה מהגוף, שאין זה הידור מצוה שטלית קטן העשוי למצוה יתלכלך מזיעה, ומה גם שכיון שמועיל שלא יטנפו בגדיו מהזיעה אפשר שדינו כאפרקסותו שפטור, אף שלא מבואר לענין לפטור מציצית מ"מ בוודאי יש בזה הידור מצוה וכמו שביארנו. אבל גם בבגד שמכסה כל כתפיו מכל מקום לא חשיב בגד כל כך שמשמש כגופיה ולא חשיב בגד כ"כ וראוי להדר שיהא בגד חשוב לקיים בו מצות ציצית, ולכן כדאי ללבשו על החולצה שצריך למצות ציצית בגד חשוב". ה. הובא לעייל שהגר"ח קנייבסקי השיב לשואל (עלי שיח או"ח אות י"ז), האם מותר ללבוש ט"ק על הגוף עצמו? תשובה: יש נזהרין. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il