שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סדר וניקיון

שימוש במים חמים בשבת

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

י"ג מרחשון תשע"ט
שאלה
האם מותר לכוון את הטרמוסטט של הבוילר (דוד החימום) לטמפרטורה פחות מ"יד סולדת בו" ולהשתמש במים החמים בבית?
תשובה
מותר לחמם מים בשבת ע"י שיכוון את הטרמוסטט של הבוילר מבעוד יום לטמפרטורה פחות מ"יד סולדת בו", ואין בו משום גרמא הפעלת גופי החימום, כיון דאינו אלא גרמא בכח שני דפ"ר דשרינן, ולדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל עדיף שיתקין שעון אוטומאטי מבעוד יום אשר מפעיל את זרם החשמל לפי זמנים קבועים מראש, בין אם המים קרים ובין אם הם חמים, ואין הזרם מופסק אלא אם המים מגיעים לחום מסויים. אולם יש להזהר שהמים הנמצאים במיתקן מבעוד יום אינם חמים בחום שהיד סולדת בו משום שאז אם משתמש במים החמים הריהו מבשל את המים הקרים הנכנסים למתקן במקומם ומתערבבים במים החמים. (שש"כ פרק א הערה קיח ופרק יד סעיף ב ובהערה יא). מותר להשתמש במים החמים שהוחמו בהיתר בשבת בצורה הנ"ל רק כדי לשטוף כלים וכדומה אבל אסור לרחוץ בהם אפילו פניו ידיו ורגליו משום "גזירת הבלנים" [שבת דף מ]. "גזירת הבלנים" זה האיסור שהטילו חכמים על רחיצה בשבת בחמין אפילו במים שהוחמו מערב שבת, וכ"ש מים שהוחמו בשבת בהיתר, מחשש שמא יבואו עי"ז להחם מים בשבת באיסור. (שו"ע סימן שכו סעיף א ובמ"ב ס"ק א, וסעיף ד ובמ"ב ס"ק יז, שש"כ פרק יד סעיף ב). ולענין הטמפרטורה של המים שייחשבו מים חמים שאסור לרחוץ בהם, כתב בשמירת שבת כהלכתה "אפשר דכל שמרגישין בו חמימות אסור, ובפושרין דהיינו להפיג הצינה מותר". (שש"כ פרק יד הערה ג בשם התהלה לדוד סימן שכו ס"ק ג).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il