שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • השמעת קול

השמעת קול בשבת

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ז מרחשון תשס"ג
שאלה
רציתי לשאול את כבוד הרב מס’ שאלות: 1. האם מותר בשבת להשמיע קול ע"י הכאה על שולחן תוך כדי שירה? 2. האם מותר לשרוק בשבת? 3. האם מותר למחוא כף בשבת שלא בשינוי? או שאוסרים מגזירה שמא יתקן כלי שיר כמו שמצוין במשנ"ב
תשובה
נושא זה של איסור 'סיפוק וטיפוח' המובא במשנה בביצה, אכן נפסק בשו"ע או"ח ס' שלט' לאיסור, וכן במש"ב. אמנם הרמ"א הביא שתי דעות, דעה ראשונה היא דדבר אסור ורק אין למחות במקילין דמוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, והביא גם את דעת התוס' שבטלה הגזירה לדידן שאיננו בקיאין בכלי שיר. מכל מקום יש להתיר זאת בזמנינו גם על פי השו"ע. סברא זאת כותב בעל 'ערוך השולחן' בס' שלט' ונימוקו הוא שאופן ההכאה על גבי השולחן וסיפוק וטיפוח בידיים וברגליים בזמנינו שונה לחלוטין מהאופן בזמן בתלמוד, שם זה היה מותאם ביתר דקדוק למנגינה ובלווי כלי שיר והיה שייך למגזר שמא יתקן כלי שיר, וכיום ליכא למגזר אף לדעת השו"ע. כי לא על אופן כזה גזרו חז"ל, דהיינו לא היה זה כלל בכלל הגזירה. ולכן מותר להשמיע קול ע"י הכאה על השולחן וכן למחוא כף בשבת. לגבי שריקה - בפה אין בעיה, ע"י כלי, משרוקית, אסור בשבת.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il