ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה ברכת כהנים

עניית אמן על ברכת כהנים שאומר החזן

שאלה
למדתי שזה בסדר לענות אמן אחרי כל חלק מברכת כהנים שאומר החזן אפילו אם אף כהן אינו נוכח, נאמר לי שזה מוטעה, נא הבהר ענין זה.
תשובה
הבית יוסף בסוף סימן קכז מביא שכתב ה"ר דוד אבודרהם (עמ' קטז) שנשאל הרי"ף אם צריכים הקהל לענות אמן כשאומר שליח ציבור ברכת כהנים, והשיב דאין צריך לענות אמן אלא כשנושא הכהן את כפיו ע"כ, והטעם מפני שאין עונים אמן אלא כששומעין מפי המברך ולכן יש מקצת יחידים שעונין כן יהי רצון במקום אמן עכ"ל, וכן כתב הרמב"ם ואם אין להם כהן כלל כשיגיע שליח ציבור לשים שלום אומר אלהינו ואלהי אבותינו וכו' ואין העם עונין אמן, וכתב (שם ס"ק ד) בדרכי משה וכן המנהג לומר יהי רצון ולא אמן ובמהר"א שהוא לא אמר כלום. וכן נפסק להלכה בשו"ע (או"ח סימן קכז סעיף ב) שאם אין שם כהנים אומר ש"צ אלהינו ואלהי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת וכו' ואני אברכם, ואין הציבור עונין אחריו אמן אלא כן יהי רצון. ובמ"ב (שם ס"ק י) מבאר הטעם דאמן לא שייך כי אם כשעונה אחר כהן המברך, משא"כ הש"ץ שאינו אומר אלא דרך בקשה שיברכנו השם יתברך בברכה שהכהנים מברכים. בכף החיים (שם אות טז ואות טוב) מביא באריכות את דעות הפוסקים שאין לענות אמן אלא כן יהי רצון, ומוסיף, מיהו בתשו' יכין ובועז סי' כה כתב דיש עונין אמן ודעבד כמר עבד וכו' יעו"ש והביאו פ"ת וא"ח, אבל הדרישה (שם ס"ק א) כתב דאיסורא נמי איכא דאין לענות אמן בחנם יעו"ש, והביאו הער"ה אות ב'. בתשובות והנהגות (ח"ב סימן קא וח"ג סימן מג) מביא שהגר"ח מבריסק זצ"ל נהג כדעת מהר"א שהובא בדרכי משה לא לענות כלל, וטעמו שאיסור עשה איכא לזר לעלות לדוכן ולברך, ואם יענה אמן על ברכת הש"ץ נראה שמקבל הדברים כברכת כהנים, וזהו איסור עשה כמבואר בכתובות כד: ע"ש ברש"י, (דאולי במכוין יש איסור בל תוסיף), וחשש לקבל אותו הברכה מחשש איסור הנ"ל, ולכן נמנע מלענות כלל על ברכת הש"ץ. (ראה עוד כמה מראי מקומות בענין זה המובאים בפסקי תשובות סימן קכז). במ"ב (שם ס"ק יא) מבאר את דברי המחבר ש"כן יהי רצון" נאמר אחר סוף ברכה ג' דהכל ענין אחד הוא שמסדר הש"ץ בתפלתו מה שהכהנים אומרים, ויש עונים "כן יהי רצון" אחר כל ברכה. וכתב בערוה"ש (שם סעיף ד) ואצלינו המנהג לומר אחר כל ברכה בין פסוק לפסוק וכו' ע"ש. לסיכום: יש העונים אמן אחר ברכת הכהנים שמברך הש"ץ, ויש שאין עונין כלל מחשש איסור, אמנם לדעת רוב הפוסקים וכפי הידוע לי כן הוא המנהג ברוב קהלות האשכנזים והספרדים, אין עונים אמן אלא "כן יהי רצון" אחר כל פסוק מברכת הכהנים שאומר הש"ץ, וכן ראוי לנהוג.
עוד בנושא ברכת כהנים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il