שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הנוסע ממקום למקום

על הנסים לשליח ציבור בשושן פורים בירושלים כשהוא בן עיר

undefined

הרב משה ליב הכהן הלברשטט

כ"ד שבט תשע"ט
שאלה
האם יכול בן עיר לשמש כשליח ציבור בשושן פורים בירושלים, והאם הוא אומר על הנסים במקרה כזה?
תשובה
הב"י (בסימן תרצג סעיף ג) מביא את האורחות חיים שכותב שלהזכיר על הנסים בט"ו אסור כ"א בארבעה עשר (כמובן שהוא מדבר על בני העיר הפרזים). וכתב עליו הב״י ואיני יודע מה איסור יש בהזכרת על הנסים. והב״ח חולק על הב"י וכותב שהדבר פשוט דאסור הוא ואם אמר על הנסים בחמשה עשר צריך לחזור ולהתפלל דמשנה ממטבע הברכה שטבעו חכמים הוא וכו׳ ע"ש. וכן דעת הפר"ח. אבל הט"ז סק"ג חלק על דברי חמיו הב"ח וכתב דא"צ לחזור. וכן דעת המ״א סק״א. וכן דעת עוד הרבה הפוסקים ראה בכף החיים אות טו, וכן פסק הערוך השלחן סימן תרצג סעיף ד דבליל טו וביום טו אין אומרין על הנסים ומ"מ אם אמר אין זה הפסק ואין מחזירין אותו כיון דבמוקפין היום הוא עיקר פורים. וכן כתב המ״ב סק"ו על דברי הרמ"א שאין אומרים על הנסים רק ביום י"ד אבל לא בט"ו, כיון שאין שייך זה לאותו היום הו"ל שלא מעין המאורע והוי הפסק בתפלה, מיהו אם אמרו אין מחזירין אותו דמ"מ יש קצת שייכות בימים אלו. לפי דברי רוב הפוסקים וכפי שנפסק להלכה שבדיעבד אם אומר בן עיר על הנסים במקומו בט"ו אין מחזירין אותו משום שבמוקפין היום הוא עיקר פורים, ובתוספת העובדה שבחזרת הש"צ מתפלל הש"צ רק בשביל הציבור מדין ערבות שאם יש מי שאינו יודע להתפלל יכוין למה שהוא אומר ויוצא בו (ר"ה לד: ושו"ע או"ח סימן קכד, א), ובנדון דידן הוא הרי משמש כש"צ עבור בני הכרך המוקפין האומרים על הנסים ביום זה של שושן פורים, לכן נלענ"ד שבן עיר יכול לשמש כש"צ בשושן פורים בירושלים ובתפילת הלחש לא יאמר על הנסים ובחזרת התפילה יאמר על הנסים. ואחר זה מצאתי כתוב בספר הליכות שלמה (תפילה פרק טז הערה נד) בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל; ומוקף שבא לעיר בפורים דפרזים ומתפלל שם מנחה, פשוט הדבר שבתפילת לחש לא יאמר על הנסים, אבל אם הוא ש"צ יאמר על הנסים בחזרת התפלה. גם בספר פורים וחודש אדר של הרב צבי כהן (פרק טו סעיף יא) כתב שאם יש לו יאהרצייט (יום זכרון) ונעשה שליח ציבור, יאמר "על הנסים" רק בחזרת הש"ץ. מענין הוא שהמהרי"ל היה אומר על הנסים גם בט"ו (מהרי"ל מנהגים סעיף ז בהג"ה), אלא שאין נוהגין כן. עוד מקורות הדנים בנושא: שערי זבולון הלכות פורים שער א פרק יח דן באריכות בנושא. וראה ספר נטעי גבריאל הלכות פורים פרק עט סעיף ב והערה ג שמציין לנמוקי אורח חיים בסימן תרצג שמאריך בזה ומביא את המהרי"ל הנ"ל ומציין את המאירי ע"ש. וספר פסקי הלכות על הלכות פורים של הרב אהרן מאיר וגשל שליט"א סימן ח פרק א סעיף ט: בן כרך שבא לעיר בפורים דפרזים ומתפלל שם מנחה, פשוט שבתפילת לחש לא יאמר עה"נ, אבל אם הוא ש"ץ יאמר עה"נ בחזרת התפילה. מההליכות שלמה דלעיל. ומביא עוד כמה חילוקי דינים מהשערי זבולון בהערה קכו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il