שאל את הרב

  • הלכה
  • תכלת

האם מותר לשים תכלת מספק?

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ה ניסן תשע"ט
שאלה
הרמב"ם (ציצית ב, א) כתב: "וכל שלא נצבע באותה צביעה פסול לציצית אע"פ שהוא כעין הרקיע, כגון שצבעו באסטיס או בשחור או בשאר המשחירין הרי זה פסול לציצית". בספר מעדני יום טוב (בכורות פ"ב אות ס) דקדק מלשונו: "לאו דווקא לתכלת, אלא פסול לציצית", נראה שבספק תכלת עדיף לא לשים כי ספק ציצית פסולה, איך יתורץ ע"י רבנים האומרים דבספק תכלת "כל המחמיר תבוא עליו הברכה"?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! דבריך אינם מדויקים. המעדני יום טוב לא מדבר כלל ועיקר על נושא התכלת, אלא על לשון הרמב"ם בהל' ציצית פ"ב סוף הלכה א: "רחל בת עז צמרה פסול לציצית", ועל כך אמר ש"לציצית" כאן היינו בין לתכלת ובין ללבן, משום שרחל בת עז אינה נחשבת ככבש וצמרה אינו צמר. לגבי התכלת כתב הרמב"ם בתחילת ההלכה: "תכלת האמורה בתורה בכל מקום היא הצמר הצבוע כפתוך שבכחול... והתכלת האמורה בציצית צריך שתהיה צביעתה צביעה ידועה שעומדת ביופיה ולא תשתנה, וכל שלא נצבע באותה צביעה פסול לציצית אף על פי שהוא כעין הרקיע". פשטות דבריו (כפי שביארו כמה אחרונים) שכוונתו לחלק בין התכלת לעניין בגדי כהונה, שבה העיקר הוא הגוון, לבין התכלת בציצית, שבה לא די בגוון אלא נדרשת צביעה מסוימת, ולכן סיים "פסול לציצית", ולא "פסול לתכלת", כי כוונתו כאן לעניין הלכות ציצית דווקא. ועצם הדין שצבע דמוי-תכלת אינו גרוע יותר מאשר העדר תכלת מפורש בגמרא במנחות מ ע"א על קלא אילן: "ולא יהא אלא לבן!", וכפי שביארו הפוסקים, עיין למשל בשו"ת ישועות מלכו או"ח סי' ב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il