ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שידורים חיים מיוחדים לכבוד חג מתן תורה
שאל את הרב שבת ומועדים שאלות כלליות

תלישת ציפורן ועור שמציקים בשבת

509
שאלה
שלום הרב, רציתי לדעת האם מותר לי לתלוש ציפורן או עור שעומדים להתלש בשבת?
תשובה
שלום רב ! א. ציפורן שנתלשה רובה – מותר לתלוש אותה (בידיו או בשיניו) אם יש לו צער מכך. ב. עור שנתלש רובו – אסור לתולשו, בין עור שמסביב לצפורניים או בכל מקום אחר. מקורות: הגמ' בשבת (צד:) דנה באיזה אופן יש איסור מהתורה של מלאכת גוזז בתלישת הציפורן והעור ובאיזה מקרה אין איסור: "תניא רשב"א אומר ציפורן שפירש רובה, וציצין [רש"י - רצועות דקות הפורשות מעור האצבע סביב הציפורן] שפרשו רובן, ביד מותר, בכלי חייב חטאת. מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחילה, הכי קאמר, פירשו רובן – ביד מותר, בכלי פטור אבל אסור. לא פירשו רובן – ביד פטור אבל אסור, בכלי חייב חטאת. אמר רב יהודה הלכה כרשב"א... אמר רבי יוחנן והוא שפרשו כלפי מעלה ומצערות אותו". וכמסקנת גמרא זו נפסק להלכה בטור ושו"ע (שכ"ח, ל"א). הטעם להיתר תלישה כאשר פירשו רובן הוא משום שהם כתלושים או משום שכבר אינם יונקים מהגוף כל כך ובמקום צער לא גזרו. ונחלקו הראשונים בביאור דברי רבי יוחנן, דעת רש"י שדוקא כאשר פרשו כלפי מעלה אז יהיה מותר, כלומר כשהוא מגביה אצבעותיו, כלפי חוץ היד. ומאידך דעת ר"ת שדוקא אם פרשו כלפי גוף האדם, אז יהיה מותר. ובפשטות ב' הפירושים מדברים על ציצין שפרשו רובן, כיון שבציפורן לכאורה אין למעלה ולמטה, וגם ברש"י שם שביאר שפירשו כלפי הציפורן מסתבר שכוונתו לציצין כלפי הציפורן, ולא לציפורן כלפי עצמה. ומרן השו"ע (שם) פסק ע"פ הטור לחוש לב' הפירושים. וכתב המ"ב (סקצ"ט): "ולכן אפילו פירשו רובן, אסור ליטלן אפילו ביד". וכתב בספר קצות השולחן (קמ"ג, א') שהשו"ע החמיר כב' הפירושים רק לגבי ציצין שסביב הציפורן, כלומר העור, אך בציפורניים שפירשו רובן, והן מצערות אותו – מותר להסירן ביד. וכ"פ הפרישה (סקי"א), אליה רבה (סקל"ב), חיי"א (כלל כ"א ד'), קיצושו"ע (פ' נ"ה), השש"כ (פי"ד, נ"ד), והליכו"ע (ח"ד עמ' רל"ו), וילקו"י (שכ"ח, קע"ט), ובמנחו"א (ח"ב שצ"ב), נשמת אברהם (ח"א עמ' ר"ז), בא"ח (כי תשא ט"ז) ועוד, אולם ראה בפסק"ת (שכ"ח נ"ו) שהביא בהערה כמה ראשונים ואחרונים שלא חילקו, ומשמע ממנו להחמיר גם בעור שפירש, אולם כאמור רוב הפוסקים שמימיהם אנו שותים חילקו בין ציפורן לעור, ולכן ניתן להקל בציפורן. בברכת התורה,
עוד בנושא שאלות כלליות
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il