שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • דיני ממונות בעקבות גירושין

האם אישה תובעת גט זכאית למזונות אישה

undefined

הרב משה מאיר אבינר

כ"ד סיון תשע"ט
שאלה
האם אישה החיה שנים עם בעל חולה בנפשו ( הוסתר ממנה) שנים ועברה אלימות נפשית ופיזית, כלכלית, הוצאת דיבה והתלוננויות ברשויות בדברי שקר עם נזק בלתי הפיך לה ולילדיה... הבעל מוכן להתגרש אך מציב תנאים לויתור כול זכויותיה ומעכבה שנתיים ללא חיוב גט. לא חיה עימו. ואף מורחק עם צו הרחקה. זכאית למזונות אישה? מה המקורות לכך? תודה רבה
תשובה
שלום וברכה, לשאלתך אם הבעל מחויב על ידי בית הדין לתת גט והוא מעכב מלתת, אף שהאשה היא שביקשה את הגט הבעל חייב במזונות. האריכו בדין זה בפד"ר של ביה"ד הגדול, וז"ל:, "הבעל חייב לשלום לאשתו סך... לחודש "מזונות מעוכבת" מחמתו... כתב מהרי"ט ח"א סי' קיג: "ומזונות נמי נראה דיש לה כל זמן שאינו מוציאה בגט, שהרי גדולה מזו אמרו בפ"ק דמציעא, כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה אע"פ שנתן לה כתובתה, כל זמן שהיא מעוכבת מלינשא מחמתו". מקובל לפרש את דברי מהרי"ט, שבדבריו אלו קבע את הדין לחייב מזונות כשהבעל מחויב על ידי ביה"ד לגרש, עיין פד"ר ח"א עמ' 74 וח"ד עמ' 161. ועיי"ש בפד"ר ח"א הנזכר שכתבו: "אמנם נראה דחיוב זה שחידש המהרי"ט לחייבו במזונות משום דהיא אגידא גביה ומעוכבת להנשא על ידו, אינו נובע מתנאי הכתובה שהבעל מתחייב בהו ע"י קשר הנישואין, אלא זהו חיוב חדש מתקנת חז"ל שהוא מחויב במזונותיה כל זמן שהיא מעוכבת להנשא על ידו, וכמו במגורשת ואינה מגורשת, דמדין תנאי כתובה אי אפשר להוציא ממנו כלום, ועיין רש"י כתובות צ"ז ע"ב שגם במגורשת ואינה מגורשת כשהיא ארוסה חייב במזונות. וא"כ ה"ה בנמצא בו מום והיא לא ידעה אעפ"י שיש ספק בעצם הקידושין לדעת הבי"ש, מ"מ הוא חייב במזונותיה כל זמן שלא גירשה משום שהיא מעוכבת להנשא על ידו". משמעות הדברים שהיא שעצם המציאות שבה האשה מעוכבת מלהינשא מחדש מחמת הבעל גוררת אחריה את חיוב המזונות. ועיין פד"ר כרך ד' עמ' 162-163 שבית הדין הגדול, בהרכב הדיינים נ"ע הגר"ע הדאיא זצ"ל הגר"י הדס זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל, אישר פסק דין של בית הדין האזורי שחייב מזונות מעוכבת מחמתו גם בנסיבות של אשתו שמצד הדין האישי הבעל כבר אינו חייב במזונותיה. ויש להוסיף שיסוד חיוב במזונות "מעוכבת מחמתו" אינו כחיוב מזונות אשה הרגילים, אלא כקנס עקב עיכוב הגירושין, וכמבואר בתוספות יבמות (דף מא עמוד ב' ד"ה עמד), ועיין פד"ר כרך ג' עמ' 44 וכרך י' עמ' 294. וכמו שעולה מדברי הישועות יעקב שהביא הפת"ש אה"ע סי' צג סק"ב. ועיין בספר שמע שלמה חלק ב' אה"ע סי' יט שהאריך להוכיח כן". בברכה .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il