שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ימי הזיכרון והעצמאות

גילוח בחג העצמאות

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ה אדר ב' תשס"ה
שאלה
לאור התקרבות חג עצמאותנו האם ישנם מקורות רשמיים להיתר גילוח בה’ באייר, ומהיכן אסמכתות להצדקת פעולה זו? האם מותר להתגלח בה’ באייר משום הטענה "עובד ציבור" ?
תשובה
להלכה: הרגילים להתגלח, ראוי שיתגלחו לקראת יום העצמאות, כפי שגם לובשים בגדי חג לקראת יום העצמאות. ולגבי תספורת, נראה כי רק מי שנראה לא מכובד בשערותיו, יכול להסתפר לקראת יום העצמאות. אבל מי שנראה בסדר, רשאי להסתפר ביום העצמאות בלבד, שאז השמחה מבטלת את מנהג האבלות הזה. מקורות: הראשל"צ הרב יצחק ניסים כתב שכל מנהגי האבלות בטלים ביום העצמאות, וביסס דבריו על הפוסקים הסוברים שמי שלא קיים פריה ורביה רשאי להינשא בימים אלו (רדב"ז פר"ח). וכן לגבי תספורת יש שנהגו להסתפר לקראת שבת או ר"ח (רדב"ז, יעב"ץ), וכתב ר"ח פלאג'י שבעירו יש שנעשה להם נס ביום ח' באייר, ויש בי"א באייר, והם נוהגים להסתפר בהם (דבריו הובאו בקובץ הלכות יום העצמאות ויום ירושלים ע' שלד-שמ). ובמיוחד לגבי גילוח, יש יותר מקום להקל, שאין כאן רק חגיגיות אלא ביטול מראה אבלות. לעומתו כתב בשו"ת ישכיל עבדי ו, י, שאין להתיר להסתפר ולישא אשה ביום העצמאות. ומו"ר הרצי"ה היה גוער בבחורים שהיו רגילים להתגלח ונראו אבלים ביום העצמאות, ואמר עליהם: "הכרת פניהם ענתה בם", שאינם שמחים ומודים לה'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il