שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

האם צריך להימנע משינה ביום?

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט"ז תמוז תשע"ט
שאלה
א. האם צריך גם היום להקפיד שלא לישון יותר מחצי שעה (בערך) ביום? ב. מה הדין אם זה יעזור לי לקראת הסדר ערב?
תשובה
שלום רב. א. יש בהנהגה זו מידת חסידות, שנהג בה דוד המלך ע"ה. ב. כיון שזה יועיל לך ללימוד התורה, ודאי שאין כל חשש בלישון מעבר לחצי שעה. הרחבה: בב"י (ד', ט"ז) הביא את דברי הזוהר הקדוש שדוד המלך היה מתנמנם כ"שינת הסוס", כמבואר בחז"ל (סוכה כו:), ומבואר שם ששנתו היתה מועטת כיון ששורשו של דוד בהנהגת ה' העליונה שיש לה קיום לעולם (וזו כוונת המילים "דוד מלך ישראל חי וקייים" שאנו אומרים כל חודש בברכת הלבנה). ולכן היה נשמר כל ימיו שלא לטעום טעם מיתה על ידי השינה, כיון שהשינה היא אחת משישים במיתה וכו'. מדברי הזוהר (ויגש רז.) משמע שמדובר על הלילה, שדוד המלך נזהר בלילה שלא לישון שינת קבע, הנקראת 'שיתין נשמין' של 'שינת הסוס' (יש כמה דעות לגבי זמן זה, השיטה המרכזית היא – חצי שעה). וכן פסק השו"ע (שם): "דוד היה נזהר שלא לישן שתין נשמין (פרוש, ששים נשימות), כדי שלא יטעם טעם מיתה". אולם הרמ"א הוסיף: "ובגמרא פרק הישן משמע דדוקא ביום היה נזהר". והעיר המ"ב (שם ס"ק ל"ו) על דברי הרמ"א, שהשיגו עליו האחרונים, כיון שדבריו לא נמצאים בגמרא רק על האמוראים, אך דוד עצמו גם בלילה היה נזהר (וכדברי הזוה"ק הנ"ל). המ"ב (שם) כתב ע"פ האמור לעיל - שבעל נפש יחמיר לעצמו שלפחות לא ישן ביום יותר מזמן זה. וציין המ"ב לדברי השו"ע (רל"א א'), וז"ל: "אם אי אפשר לו ללמד בלא שנת צהריים - ישן, ובלבד שלא יאריך בה, שאסור לישן ביום יותר משנת הסוס שהוא שתין נשמין, ואף בזה המעט לא תהא כונתו להנאת גופו אלא להחזיק גופו לעבודת השם יתברך..". על דברים אלו הוסיף המ"ב את דברי מחצית השקל שכתב: "דענין השנה ביום תלוי לפי מה שהוא אדם וכפי הצורך לעבודתו יתברך". ומעין זה כתב ערוך השולחן (רל"א, א'), והוסיף שלכן הרמב"ם השמיט הנהגה זו, והביא ראיה ממה שכתוב במסכת אבות (פ"ג,י) "שינה של שחרית ויין של צהרים וכו' מוציאין את האדם מן העולם" וכתב שדוקא בשינה של שחרית הקפידו חז"ל כיון שעובר זמן ק"ש, ולכן לא כתבו שינה של צהריים. וסיים: "וכן ראינו לגדולי עולם שהיו ישנין ביום כשעה או שתים דכך הוצרכו לפי חלישותם ולפי הנהגתם". לכן יש להתייחס לכל מקרה 'לגופו' יש אדם הזקוק למעט שינה ויש ליותר, העיקר שהדבר יועיל לו לצבור כוחות ללימוד התורה, רק שישן באופן סביר ומועיל. תמשיך לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והיראה! בברכת התורה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il