שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ביטחון ופיקוח נפש

חילול שבת עבור הצלת גוי

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ז מרחשון תשס"ג
שאלה
מהגמרא במסכת שבת נלמד שפיקוח הגל אינו מותר בשבת באם נפל הכותל על גוי - אלא רק מדין של איבה. האם להלכה אכן רק מדין איבה אנו מפקחים מגוי? האם אינו חביב האדם שנברא בצלם כדי להתירנו להצילו אף בשבת הצלה ברורה? האם אסור לפקח את הגל שנפל על בעל חיים ואנו יודעים שנפצע ועדיין חי? והרי צער בעלי חיים דאורייתא.
תשובה
עיין רמב"ם הל' מלכים סוף פ"י ותיוכח שעזרה לגוי היא משום ורחמיו על כל מעשיו. כלומר, מעיקר הדין היו גם גויים ראויים לחמלה, אולם בגלל שנאתם ורשעתם נקבע אחרת. כשהנסיבות מחייבות עזרה לגוי חוזר הציווי הראשון של הרחמים למקורו. ה"ה לענין שבת. שבת היא ערך עליון ומקודש. הותר לחללה רק על מי שמצווה על השבת משום חלל עליו שבת. אחת כדי שיקיים שבתות הרבה. גוי אינו בכלל זה. אולם כאשר נוצרות נסיבות של איבה חוזרת החובה להציל גוי בשבת למקורה הראשון. אתיקנים רבים סבורים שכל המוסר האנושי בנוי על יסוד התועלת, שמור לי ואשמור לך. אומנם אין זו דעתנו, אך אם זה מוסרי בתרבות האנושית אין שום פגם בשיקול כזה ביחס לגוי. צער בעלי חיים הוא אומנם מהתורה, אולם צורכי האדם עומדים מעליו. להווי ידוע לך שהחלב הבשר והביצים שאתה ניזון בהם הם תוצאה של צער בעלי חיים לא קטן. עם זאת יש איסורי דרבנן שהותרו בשבת משום צער בעלי חיים. לכן יש להתייעץ בפוסק מוסמך בשאלה של צער בעלי חיים בשבת, כי אולי יש דרך להתיר את המעשה ע"י המרתו לאיסור מדרבנן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il