ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה סדרי הדין והדיון

איסור לדון של שני ת"ח השונאים זה את זה

הרב משה מאיר אבינרכ"ו מרחשון תש"פ
46
שאלה
כתוב בשולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן ז : שני ת"ח השונאים זה את זה, אסורים לישב בדין יחד. למיטב ידיעתי מותר לשנוא מישהו רק אם ראית שעבר עבירה, ואז בכל מקרה אסור לדין לדון עם מישהו שהוא יודע שעבר עבירה, ואין צורך לומר שהסיבה היא בגלל שהוא שונא, אלא בגלל שהוא יודע שהדין האחר עבר עבירה.
תשובה
שלום וברכה, זכית לכוון לשאלת התומים וז"ל (סימן ז ס"ק יב): "תלמידי חכמים ששונאים זא"ז היכי משכחת ליה, וכי יהיו רשעים ויעברו על לא תשנא אחיך בלבבך, ואי איירי דכל אחד טוען שראה בחבירו דבר עבירה ומותר לו לשנאותו כהנ"ל, א"כ איך ישב עמו בדין הא אסור לו לישב עם איש כזה בדין כמש"כ בסעיף י', וצ"ע כי יש ליישב בדוחק". אך התומים לא כותב מהו היישוב בזה, ובספר אוצר המלך (לר' צדוק הכהן מלובלין) הלכות דעות פרק ו, כתב: לפי ענ"ד בלאו הכי לא קשה מידי קושיית התומים דנפקותא רבתי בהא דב' ת"ח השונאים לא ישבו היכא דידוע שכל אחד עבר דבר עבירה. רק דהבעלי דין קבלו עלייהו אף דפסולין לדין ומיירי שקבלו לזה ולא לזה. אי נמי לזה לא מהני קבלה לחוד דהוי תרתי לריעותא ובתרתי לריעותא דעת כמה פוסקים דלא מהני קבלה עיין [בסי' כ"ב]. וא"כ טובא אשמעינן דפסולין לדון משום ששונאים זה את זה: ובמשפט שלום (לבעל המנחת חינוך) תירץ: ששונאים זה את זה מחמת שעבר עבירה שלא נפסלים ע"י לדון כגון שעבר על מצוות עשה, או באיסור דרבנן. בברכה,
עוד בנושא סדרי הדין והדיון

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il