שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • תורה ומדע

אמונה השקפה ומדע

undefined

הרב דוד חי הכהן

ז אייר תשס"ה
שאלה
כתוב בתלמוד הקדוש ובמדרשים ובזוהר ובספרי קבלה את אמונת רבותינו וחכמינו הקדושים ז"ל בנושא גרמי השמים, והשתלשלות המציאות הגשמית, מן ערבות ואילך, ר"ל סדר השתלשלות המציאות הפיזית והרכבתה, שאין שאלתי במובן המיסטי והמטפיזי של השתלשלות המציאות, אלא כפשוטו הגשמי לגמרי. בתקופות שעברו, שהיתה האמונה המקובלת בקשר להשתלשלות המציאות הגשמית בעולם לפי אמונת היוונים כלומר אריסטו ופלאטו וחביריו, שברובה ככולה התקבלה ולא נדחתה ע"י חכמינו [מלבד חדוש העולם וההשגחה הפרטית והנבואה כמובן] כגון רבי סעדיה גאון בספריו, הרמבם בספריו, רבי יהודה הלוי בכוזרי. אברבאניאל וכו, המתארים את מרכיבי המציאות הגשמית ונמשכים מאוד אחריהם ר"ל אחר המתפלספים היוונים, וכן הרבה מקובלים שהסכימו איתם ולא דחו ולא מחו. ובראותינו היום שבנקל דוחים הגוים את אמונת היווינים העתיקה וביותר פשטות את אמונת חכמינו במציאות הטבע הגשמי,ואומרים מי כמונו מכיר את הטבע וכוחותיו והראיה שאנחנו הגוים יודעים לנצלו לצורכנו יותר מכל הקודמים לנו כל שכן יותר מכם היהודים, וכן יש ביידם כמה וכמה מופתים חזקים. האם זה וכל הנמשך אחר זה יש להתיחס אליו כאמרם ז"ל חכמה בגוים תאמין [תורה אל תאמין], ולקבל את אמונתם ודעותיהם במציאות המדע והטבע, דרכי פעולותיו, וכוחותיו, וסדרי מערכותיו, והשתלשלותיו. היינו מה שנקרא חכמת מעשה בראשית כפשוטה, שלרוב אין הם סותרים את דעת התורה, אבל לפי פשוטם לא ימנע שיסתרו כמה וכמה אגדות ומדרשי חזל וכמה וכמה אמרים מתוך הנ"ך הקדוש שנבוא לפרשם כפשוטם [כמו שתאמר שהארץ לעולם עומדת, עומדת ולא סובבת על צירה, שאסטרונאוטים ראו אותה סובבת על צירה שעמדו על הירח]?
תשובה
המהר"ל ב"באר הגולה" ובעוד ספרים כתב כי דברי חז"ל בכל הנוגע לטבע, וקל וחומר לשורשיו, עוסקים במובן הפנימי של הדברים ולא החיצוני, לדוגמא- כשמדברים על אדם שהוא גבוה מחבריו, כוונתם לגובה נשמתי, וכן מה שנאמר כי ארץ ישראל היא טובה ורחבה, הכוונה למרחב רוחני, ולא לקילומטרים של עפר ואבנים. לכן, אם נמצא שלפעמים התייחסו לדברי היוונים ,איננו מוכרחים לומר, שקיבלו את דבריהם לחלוטין, אלא, הסבירו את עולם הטבע לפי המקובל באותם הזמנים, ללא צורך למאבקים וויכוחים מיותרים שאינם נוגעים לנו. כי החידוש שלנו בעולם הוא האמונה בבורא, בהשגחה, בצורך של הטוב להתגבר על הרע ולא בגובה ההרים ובעומק הימים. ומה שהגויים היום, מתעסקים בטבע אין בזה שום הוכחה על הבנת התהוות העולם, שורש המציאות, ההשגחה האלוקית על הבריות בהיסטוריה ועל התכלית שלשמה נבראו כל חוקי הטבע. ועל כן, גם היום אין לנו שום תחרות עם הגויים, כי לנו ,לקיום התורה והמצוות ולאמונה, אין זה חשוב אם מסבירים שהארץ עומדת או מסתובבת, ומה שחשוב בפסוק "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת", היא שהקיום העולמי גדול בהרבה מהקיום האנושי הפרטי. ועם כל זה, נאמנים דברי חז"ל במדרש רבה, כי הכוונה בפסוק זה היא שדורות הגויים יחלפו ועם ישראל שנקרא "ארץ" יהיה קיים לעולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il