ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה חופה וקידושין

קידושין בטבעת שהכלה כבר ענדה

133
שאלה
שלום וברכה, האם זה נכון שאם מקדשים אישה עם טבעת שהיא כבר ענדה הנישואים לא תופסים? חשוב לי לציין שהטבעת הוגדלה וחודשה לפני הקידושין. תשובתך אודה.
תשובה
שלום וברכה! בנידון השאלה - הקידושין תופסים. הרחבה: הרשב"א בתשובה דן בשאלה דומה (ח"ד סי' שכ"ב והובא בב"י אהע"ז כ"ח ג'), שם הוא נשאל על אשה שאמרה לאיש אחד שיתן לתקן טבעתה לאומן וכאשר נעשה אמר אראה אם יכיל אצבעך ואמר בפני עדים הרי את מקודשת לי ואמרו לה העדים ראי מה את עושה והיא נרתעת לאחוריה וצעקה וחרפה האיש ההוא והשיב שאין בזה חשש של כלום לפי שהעדים כבר מעידים שהטבעת שלה היתה ואפילו קידשה בו והיא קיבלתו דרך שתיקה אינה מקודשת בדלא שדיך וכדאמרינן בפ"ק דקידושין בעובדא דוורשכי וכל שכן זו שצעקה מיד כששמעה עכ"ל. משמע שבמקרה שהאשה הסכימה לקבל קידושין, והיו עסוקים בעסקי קידושין, ודאי שמקודשת. אולם לכאורה באופן זה, יש להתייחס לסוגיה אם אומן קונה בשבח כלי, ואם המקדש צריך לומר לאשה, שהיא מתקדשת באותו תוספת נופך שנוסף לטבעת (ראה שו"ע ורמ"א שם כ"ח ט"ו). אולם אף ללא האמור לעיל, מקודשת, כיון שמקור דברי הרשב"א, בגמ' בקידושין (נב.) ומבואר שם, וכן נפסק בשו"ע (אהע"ז) וז"ל: "גזל את האשה או גנבה או חמסה, וחזר וקדשה בגזל או בגנבה ובחמס שלה, ואמר לה הרי את מקדשת לי בו, אם לא קדם ביניהם שדוכים ונטלה ושתקה – אינה מקודשת. אבל אם שדך תחלה (דהינו שנתרצית לשא אותו, אע"פ שלא היו שוין בנתינת נדוניא), או אפילו לא שדך תחילה, וכשאמר לה: התקדשי לי בזה ונתנו בידה, אמרה: הן, הרי זו מקדשת...". משמע שכיון שהחתן התכוון לקדש את האשה והיא הסכימה לכך, אנו אומרים שהיא התכוונה להתקדש כראוי, ולכן היא הקנתה לו את הטבעת שיקדש אותה בה, וכל שכן בנידון השאלה שהוא לא גזל אותה אלא היא נתנה לו והטבעת חודשה והוגדלה. יש לציין שבמידה והטבעת כלל לא ניתנה למקדש, אלא נשארה על יד האשה, אכן הקידושים לא תופסים, וכן פסק השו"ע בהמשך דבריו (שם), וז"ל: "אבל אם אחר שבא לידה אמר: התקדשי לי בו, אע"פ שאמרה: הן, אינה מקדשת, אע"פ ששידך תחלה (ואינה נאמנת לומר שבתחלה קבלה לשם קידושין)". אולם בנידון שלנו, מדובר שהטבעת ניתנה לאיש ואח"כ ניתנה כראוי לאשה, ואם כן, הקידושין קידושין. ברכת ה' עליכם,
עוד בנושא חופה וקידושין
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il