שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • כתיבה, קריאה וניירות

חיבור אותיות וצורות ע"י קלפים בשבת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

כ"ה כסלו תש"פ
שאלה
שלום וברכה לרב. האם מותר לחבר בשבת קלפים אחד ליד השני ובכך יוצרים מילים או ציורים?
תשובה
שלום רב. הדבר מותר כיון שהאותיות קיימות, ואין חיבור שמקיים אותם ביחד. אולם אם מהדקים את האותיות והציורים כגון בפאזל - הדבר אסור, אך אין למחות בקטנים המשחקים בכך. וגם בזה אם רק מניחים את החלקים אחד ליד השני בלא הידוק - אין איסור. ולמבוגרים יש להחמיר בכל זה. הרחבה: ז"ל המג"א (ש"מ סק"י): "משמע מגיטין דף כ שאם תוחב אותיות של כסף ע"ג בגד, מקרי כתב ע"ש, ואם כן אפשר דאסור לעשותו בשבת". היינו שעובר בתחיבת אותיות בבגד על איסור כותב. ואף שאינו מתקיים מכל מקום אסור מדרבנן. ופסק במ"ב (שם סקכ"ב) ע"פ המג"א שאין לחבר אותיות לפרוכת משום כותב ואם מסיר משום מוחק, מדרבנן כיון שזה רק כעין מוחק וכותב. וכן כתב בחיי אדם (כלל ל"ז ו'), וביאר בנשמת אדם (שם סק"ב) שחיבור אותיות אינו נקרא כתב אלא אם כן יוצר אותיות. ובמ"ב (שם סקי"ז) הביא מחלוקת בפתיחת ספר שכתוב בראשי חודי דפיו אותיות או תיבות, שיש אוסרים (לבוש, מג"א) לפותחו ולסוגרו בשבת שהוי כמוחק וככותב. ויש מתירים (רמ"א בתש', כנה"ג, ט"ז פרישה ועוד אחרונים רבים), כיון שעשוי לפתוח ולסגור, וכמו דלת שאין בפתיחה ובסגירה משום בנין או סתירה, והוסיף שכן המנהג. וסיים: "ומכל מקום נכון להחמיר כשיש לו ספר אחר". ובשו"ת אגרות משה (או"ח סי' קל"ה) הסיק שאם אינו מחבר אותיות זו לזו באופן שהאותיות אינן זזות ממקומן, אין בכך איסור, אחרת יש בכך איסור, וכמו שכתבו המג"א, והחיי"א הנ"ל. וגם בשש"כ (ט"ז כ"ד) כתב מעין זה לחלק בין חלקים שמתחברים במסגרת או בפאזל שאסור לבין אם מניחים אותם בלא לחברם. ובהערה הזכיר את הפוס' שהבאנו. והוסיף שמכל מקום אין למחות בקטנים. עוד כתב (שם) שאין להצמיד אותיות וחלקי ציורים מגנטיים בלוח המיוחד לכך או על דלת המקרר. ובהערה כתב משום שהאותיות יכולות להחזיק זמן רב בגלל המגנט. עיי"ש. ונראה שאף שיש צדדים להקל גם כאשר האותיות מתהדקות זה לזה, מכל מקום ראוי להחמיר ולחוש לפוסקים שהזכרנו לעיל שאסרו גם באופן ארעי שדרכו בכך. וגם המ"ב סיים שנכון להחמיר. וגם משום מוקצה יש פוסקים שהחמירו. ולכן יש לאסור למבוגרים חיבור והידוק של חלקי אותיות וציורים כפאזל וכדומה, ואין הדבר ראוי מצד קדושתה של השבת, אך אין למחות בקטנים המשחקים בפאזל. אך אם רק מניחים את חלקי המשחק, כגון קלפים וכדומה אחד ליד השני בלא חיבור אחד לשני ובלא גוף או טבלה המחברת אותם יחד, אין לאסור. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il