שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכות הלבנה והחמה

מתי ניתן להתחיל לברך על הלבנה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"א טבת תש"פ
שאלה
שלום . מתי אפשר להתחיל לברך על הלבנה? ומה לעשות אם אני מסופק אם עשיתי קידוש לבנה, למרות שאני די בטוח שלא אמרתי? תודה
תשובה
שלום רב. 1). נחלקו הפוסקים ממתי ניתן לברך על הלבנה: א. המנהג הרווח בקרב בני אשכנז - לברך במוצאי שבת שלאחר שלושה ימים מעת לעת מזמן המולד. ב. מנהג בני ספרד והמקובלים - לברך רק לאחר שעברו שבעה ימים מלאים מעת לעת מזמן המולד, וכן נוהגים מקצת מבני אשכנז ובפרט בקרב החסידים. במידה וחסר במוצאי שבת מספר שעות בכדי להשלים לשבעה ימים מעת לעת, ויש חשש שאם לא יברך יפסיד מצוה זו, נחלקו הפוסקים (בדעה ב' המצריכה ז' ימים שלימים), למעשה המברך יש לו על מי לסמוך, וכן נקטו חלק מפוסקי ספרד. 2). ניתן לברך על הלבנה כאשר יש ספק אם ברכנו עליה. מקורות והרחבה: 1). בפשטות הסוגיה בסנהדרין (מב.) אפשר לברך כבר בתחילת החודש, ומה שנאמר (שם): "כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה", ביארו הראשונים שהדברים מוסבים על דברי הגמ' שיש לברך עד ט"ו בחודש שעד אז נחשב שעדיין לא נתמלאה, ויש שהבינו שניתן לברך כבר מתחילת החודש (רמב"ם ברכות י' י"ז, כן גרס היד רמ"ה "כל המברך על ראש החודש), ויש שהצריכו לפחות ג' ימים כדי שיוכלו להנות מהלבנה לפני שמברכים עליה. למעשה פסק מרן השו"ע (תכ"ו ד') ע"פ אחד מגדולי המוקבלים הקדמונים (הר"י ג'יקיטליא) ש"אין מברכין עליה עד שיעברו שבעה ימים עליה". וכתבו רבים מפוסקי ספרד, שצריך להמתין שבעה ימים מעת לעת מאז מולד הירח. וכן דעת המקובלים, וכפי שמופיע בסידור הרש"ש. ובשדי חמד (כללים מערכת המ' כלל ק"ד ב') כתב שכן מנהג ארץ ישראל. וגם החת"ס (או"ח סי' ק"ב) כתב שיש עדיפות לשבעה ימים שלימים אם הדבר אפשרי. וכן כתב המנחת אלעזר ממונקטש (נימוקי או"ח ס"ד) שכן מנהג אבותיו ורבותיו ואין לזוז מדבריהם. אולם במ"ב (שם סק"כ) כתב שרוב האחרונים חולקים על פסק השו"ע, וסוברים שאם כבר עבר שלושה ימים מעת לעת, שכבר נהנים מאורה "יש לברך ואין להחמיץ המצוה". והוסיף: "אכן אם השלישי לחדש הוא באחד מימי השבוע, נכון להמתין עד מוצ"ש הבאה", כמבואר בשו"ע (שם ב') ע"פ מסכת סופרים: "אין מברכין על הירח אלא במוצ"ש כשהוא מבשם ובגדיו נאים". וכן נוהגים רבים מבני אשכנז. ואם יש חשש שיפסיד את ברכת הלבנה, לדעת בני אשכנז פשוט שיש לברך ואין לחכות למוצ"ש אפילו שעברו רק שלושה ימים (מ"ב שם). ואילו בני ספרד נחלקו במציאות שחסר כמה שעות במוצ"ש כדי להשלים לשבעה ימים מעת לעת ויש חשש שיפסיד את ברכת הלבנה, דעת המקובלים וחלק מפוסקי ספרד שיש להמתין בכל אופן, ומאידך דעת כנה"ג (שם) וכן נקט בשו"ת יבי"א (חלק ו' ל"ח א') ובילקו"י (תכ"ו כ"ו) שיש לברך באופן זה כיון שכן עולה מדברי התלמוד והראשונים. 2). כן כתב השדי חמד (אסיפת דינים מערכת ברכות א' י"ח סק"ג), והארחות חיים מספינקא (סק"א) שיש לברך אם מסופק אם בירך על הלבנה, כיון שדין ספק ברכות להקל שייך בברכה שאינה גוף המצוה, מה שאין כן ברכה שהיא גוף המצוה כמו קידוש לבנה, אין אומרים ספק ברכות להקל. בברכת חודש מבורך,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il