שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • צניעות בלבוש

ארון ספרי קודש בחדר שינה

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ט שבט תש"פ
שאלה
האם מותר לאדם (רווק) לגור, לישון, להתפשט ולהתלבש בחדר שיש בו ספרי קודש? האם יש הבדל אם ספרי הקודש מונחים במדף גבוה?
תשובה
שלום רב לשואל, א. ביחס לתחילת דבריך, אין חשש לגור ולישון בבית שיש בו ספרי קודש, אדרבא בית שיש בו ספרי קודש ולומדים בהם, יש בו ברכה גדולה. ב. לכתחילה לבישת הבגדים צריכה להיעשות במקום מוצנע, מתחת לשמיכה או במקלחת וכדומה. ג. ביחס ללבישת בגדים מול ספרי קודש, יש להיזהר לא לגלות את המקומות המוצנעים בגוף, אולם כל עוד הם אינם מגולים - אין איסור בדבר, וכל שכן אם מדובר בספרי קודש הנמצאים בתוך ארון ספרים, או נסתרים בתוכו כגון במקום גבוה. מקורות והרחבה: לגבי לבישה בצניעות, ראה שו"ע (או"ח סי' ב') ונושאי כליו (שם). ויש מן האחרונים שכתבו שכיום שאין מגלים את הערוה בשינה וכו', צניעות לבישת בגדים לגברים, היא בבחינת מידת חסידות (עיין אגרו"מ יו"ד ג' ס"ח ד'). ביחס לאיסור גילוי ערוה מול ספרי קודש, כן עולה בפשטות מדברי השו"ע (או"ח סי' פ"ד, ומ"ב ע"ה סק"ה, וראה מ"ב ע"ה י"ט). וכל שכן שאין לעשות תשמיש מבוזה מול ספרי קודש, ודברים צנועים בין איש לאשתו כתשמיש המיטה (ראה שו"ע סי' מ' סע' ב' לגבי תפילין ובמ"ב שם סק"ד שהוא הדין לחומשים וסידורי תפילות או שאר ספרי קודש בין בכתיבה בין בדפוס "הכל יש בהם קדושה ובענין כלי תוך כלי", וראה ברמ"א שט"ו לגבי מחיצה הנעשית לצניעות ובמ"ב ס"ק י', וראה ברמ"א רע"ה י"ב שכתב שיש לכסות את הקטנים שלא יהיו ערומים מול נרות שבת משום ביזוי מצוה, ובשו"ע הרב שם כתב שהוה הדין לגילוי ערות תינוק מול ספרי קודש). לגבי ספרים הנמצאים בתוך ארון, יש צדדים להקל יותר, כיון שהעטיפה של הספר נחשבת לכיסוי ראשון, היינו לתשמיש קדושה, שאם היה עומד בפני עצמו, לא היה איסור לעשות למולו שימושים מבוזים (עיין פמ"ג קנ"ג ס"ק ט"ו ופסק"ת קנ"ד ג'), אלא שכיון שהספרים דבוקים לכריכתם, אין לעשות תשמיש גנאי לפניו כאמור, כיון שכריכת הספר אינה נחשבת כיסוי לעניין זה ונחשבת מגוף הספר (כמבואר במ"ב מ' סק"ד). אולם כשהספרים נמצאים בתוך ארון, יש צד להקל יותר, כיון שהארון נחשב תשמיש לתשמיש קדושה (ואין לחוש למיעוט ספרים שאין להם כריכה, מהרש"ם בדעת תורה קנ"ד), ודעת הפמ"ג (קנ"ג שם), והמ"ב (שם סק"ו) שאין בו קדושה כלל אפילו בעודו משמש לתשמיש קדושה. אלא שיש חולקים בדבר, ויש קדושה מסויימת גם בזה, ולכן אין להשתמש בארון זה לדברי חול (המהרש"ם בדעת תורה שם בשם שו"ת הב"ח), אלא שיש עוד כמה צירופים להקל בנידון, כמו כן יש לצרף את הסברא שאם מדובר בארון ספרים גדול, הספרים נחשבים כעומדים ברשות בפני עצמה, ואם יש כיסוי אחד המכסה את פנים הספר, יש מקום להקל בשעת הצורך לעשות מולו תשמיש שיש בו בזיון, אלא שבכל אופן אין לעשות תשמיש כזה בקביעות. ברכת ה' עליכם,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il