שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • משלוח מנות ומתנות לאביונים

מה השיעור של מתנות לאביונים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ח אדר תש"פ
שאלה
מה הסכום שצריך לתת עבור מתנות לאביונים?
תשובה
מעיקר הדין יוצאים אפילו בפרוטה, אולם כיון שכיום אין לסכום זה ערך המשמח לב עניים, ראוי לתת שיעור חשוב ויש בו כדי לקנות מנת אוכל בסיסית (בערך 15 שקל), וכל המוסיף במתנות לאביונים - הרי זה משובח. הרחבה: הריטב"א (בחידושיו למגילה ז.) כתב שיוצאים ידי חובה בנתינת פרוטה, והובא דעתו במ"ב (תרצ"ד סק"ב), בכה"ח (שם סק"ז), ובילקו"י (מועדים עמ' 338) כתב שכן העיקר לדינא, עיין שם. וכן מובא להלכה בשמו של הגר"ח קנייבסקי שליט"א (ישמח ישראל קמ"ד). אולם ידועים דברי הסמ"ע (חו"מ פ"ח סק"ב) שכתב לפקפק בכלל, בכל הדינים שנאמרו ביחס לפרוטה (כקידושי אשה), וסברתו שדווקא בעבר הרחוק בעד פרוטה אחת קנו הרבה פירות וכדו', מה שאין כן בימינו, לא שייך לקנות ולסחור כלל עם פרוטה, ומעין זה כתב כה"ח (שם). למעשה כתב הגאון חיד"א בספרו (מחזיק ברכה) בשם זרע יעקב (הובא גם בשערי תשובה תרצ"ד), לתת שיעור סעודת ג' ביצים (כ180 גרם). הגרי"ש אלישיב זצ"ל (ס' אשרי האיש) כתב לתת שיעור חשוב שיש בו כדי לשמח את העני כ - 5 שקלים, הגר"ש ואזנר זצ"ל (ישמח ישראל שם) נקט ב - 10 שקלים. ודעת הגר"מ אליהו זצ"ל (מקראי קודש הרב הררי) שיש לת כשיעור מנת פלאפל - יוצא בערך 15-20 שקל. נחתום עם דברי הרמב"ם (הובא במ"ב תרצ"ד סק"ג) "מוטב להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודות ובשלוח מנות לרעיו שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים". בברכת פורים מאיר ושמח,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il