שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

להגביה את הידיים בנטילת ידיים

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

א ניסן תש"פ
שאלה
האם צריך להגביה את הידיים בסיום נטילת ידיים?
תשובה
שלום וברכה. כיון שנוהגים כיום ליטול ידיים בשפע של מים (יותר מרביעית בכל יד), לכן מעיקר הדין אין צורך להגביה את הידיים בסיום הנטילה, אולם כיון שע"פ האריז"ל והמקובלים צריך להגביה את הידיים כנגד הפנים ויש לכך טעם ע"פ סוד, ועוד שבגמ' הסמיכו לכך את הפסוק (תהילים קל"ד) "שאו ידיכם קודש וברכו את ה'", לכן כך ראוי לנהוג ולעשות. מקורות והרחבה: כתב השו"ע (קס"ב א') ע"פ הגמ' (סוטה ד.), שהנוטל צריך להגביה ידיו למעלה, שלא יצאו מים חוץ לפרק היד, ויחזרו ויטמאו את הידים, אולם הוסיף ע"פ מה שכתב בב"י: ש"אם שפך עלי שתי ידיו רביעית בפעם אחת, כיון דאין שם מים טמאים כלל אין צריך להגביה ידיו". וכמו שפסק השו"ע (שם סע' ד'), שאם שפך על שתי ידיו רביעית מים בבת אחת או רביעית על כל ידי ויד, אין צריך למים שניים להסיר את המים הראשונים שנשפכו על היד, וכן דעת רוב הפוסקים (ראה הקדמת המ"ב שם סק"א). והנה כתב המ"ב (שם סק"ט) שנהגו העולם לא לדקדק בהגבהת ידיים, והטעם לכך, מפני שנוטלים רביעית על כל יד ויד, וגם שנוטלין עד סוף פיסת היד. ואם כן למדנו, שאין חשש שהמים יטמאו את הידיים כאשר נשפך עליהם רביעית. אולם חשוב לציין, שאף שמעיקר הדין אין צורך להגביה את הידיים, מכל מקום יש לכך טעמים ע"פ סוד, וכן מבואר בכתבי האריז"ל, וכן הביאו בשמו להגביה את הידיים כנגד הפנים (ראה סידור הרש"ש, ליקוטי מהרי"ח ח"א עמ' ק"י, כה"ח קס"ב ס"ק ב'). ועוד טעם כתב בערוה"ש (שם סע' ז'): "ראוי להגביה הידים בכל עניין כיון דבגמ' אסמכוה אקרא כמ"ש ויש שאומרים פסוק ד'שאו ידיכם קדש' בעת הגבהת ידים ואנו אין נוהגין כן כדי שלא להפסיק בין נטילה לברכה, אבל מ"מ הנושא ידיו תבא עליו ברכה וכן הזהירו חכמי הקבלה ולמה לא נעשה כן בדבר שאין בו לא טורח ולא הפסד וכן אנו נוהגים". בברכה רבה ובשורות טובות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il