שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

זכירת יציאת מצרים - מצווה לפי בה"ג?

undefined

הרב חיים שריבר

ב אייר תש"פ
שאלה
רציתי לדעת האם הבהג בעל הלכות גדולות מונה את מצוות זכירת יציאת מצרים למצווה בפני עצמה בספר המצוות
תשובה
שלום סליחה על העיכוב במתן התשובה לא ראיתי שבה"ג מונה מצוה זו בספר המצוות. גם הרמב"ם לא מונה מצוה זו אלא רק בהלכות קריאת שמע (פרק א' הלכה ג') כותב הרמב"ם: אע"פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וקריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת קריאת שמע. האור שמח מעיר על כך וכותב: ... ודע כי חפשתי בדברי רבינו בספר המצות ולא מצאתי שימנה מצוות יציאת מצרים להזכיר בכל ימות השנה, רק בליל ט"ו של ניסן דוהגדת לבנך ביום ההוא (שמות יג, ח), ומקרא (שם שם, ג) דזכור יום הזה כו', הלא דבר הוא, וכן בחיבורו לא הזכיר זה למצוה בפני עצמו, רק בהלכות קריאת שמע כתב כאן דמצוה להזכיר יציאת מצרים. לכן אמינא דעיקר מצוות יציאת מצרים להזכיר מקרא (דברים טז, א - ג) דלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, פשטא דקרא מיירי בחודש האביב, ועשית פסח, ולא תאכל עליו חמץ כו', כי בחפזון יצאת כו' למען תזכור את יום צאתך כו', וכמו דצריך להזכיר מעשה עמלק, ומקיים בפעם אחת לא תשכח דקרא, או דלמען תזכור היינו ע"י מצות תפילין וימים טובים שבהם אנו זוכרים יציאת מצרים, ולכך לא כתיב בלשון צווי, והא דקרי לה הגמרא (ברכות יד, א) דאורייתא, היינו דיש תקנות חכמים שאין זה רק משום משמרת, וכמו נטילת ידים וכי"ב, ויש שהוא משום ענינים שנתחדשו אחרי מתן תורה, כמו קריאת מגילה וכי"ב, ויש ענינים שהם להפקת רצון הבורא, אף כי לא הטיל ולא הכביד בתורת חובה, בכ"ז כאשר ראו ראשי הכנסיה כי זהו הפקת רצון הבורא לאופן היותר נרצה התחייבו בזה, וזה אל תבוז כי זקנה אמך כו' (משלי כג, כב; ברכות נד, א) והנה באשר אנו רואין שהבורא יתברך הגיד בתורתו שלתכלית זה יצאו בחיפזון, ומפני זה צוה בפסח ובשאר מצות למען תזכר כו' כל ימי חייך, תקנו אבותינו לזכור בפה מלא יציאת מצרים בכל יום, ולהודות לו על זה, וזהו השלמת רצון הבורא יתברך...לכן מקרי דאורייתא, והחמירו בספיקו כאשר החמירו בספק דדברי קבלה לפי שיטת האחרונים... לפי דבריו, אכן אין ציווי מיוחד בתורה על זכירת יציאת מצרים ולכן אין היא מנויה כחלק מתרי"ג מצוות, אך היא כן מדאורייתא כיון שחכמים ראו שזהו רצון השי"ת להזכיר ענין חשוב זה. יתכן וכך נאמר גם בשיטת בה"ג שאכן מזכיר את חיוב הזכרת יציאת מצרים בקריאת שמע. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il