שאל את הרב

  • הלכה
  • האם מברכים במקרים שונים

האם לברך שהחיינו על דובדבן וגודגדן בנפרד

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ט סיון תש"פ
שאלה
מה הדין אם בירך על גודגדן שהחיינו, ועכשיו אוכל דובדבן, האם יברך שהחיינו?
תשובה
שלום וברכה. אף שהגודגדן והדובדבן הם זני פירות מסוג בוטני אחד, מכל מקום לעניין ברכת שהחיינו, כל שיש לפירות שם אחר וטעם שונה (חמוץ ומתוק) - יש לברך שהחיינו על כל מין בנפרד. מקורות: מרן השו"ע (רכ"ה ד') כתב ע"פ תרוה"ד: "אם ברך שהחיינו על שירזאש, כשיאכל גינדאש חוזר ומברך שהחיינו". וביאר הרמ"א: "והם כשני מיני גדגדניות, כגון ווינקשיל וקירשן [דבדבנים], וכל כיוצא בזה". וכן מבואר במ"ב (סקי"ד) בדעת המחבר, שאף שהפירות נכנסים תחת סוג מין אחד, מכל מקום לעניין ברכת שהחיינו, יש לברך על כל פרי בנפרד, "כי שתי שמחות הן". והוסיף בשם המג"א והאחרונים שאף אם אינם חלוקים בשם, אם טעם הפירות שונה, כגון תאנים לבנים ושחורים, נחשבים כשני מינים לעניין ברכת שהחיינו. ובסוגריים כתב שהגר"א חולק על האמור, וסובר שכיון שמדובר על אותו סוג של פרי, יש לברך פעם אחת. וכן נוטה דעתו של היעב"ץ במור וקציעה בשם אביו, אף שלבסוף הסיק שכיון שברכת שהחיינו נתקנה על שמחת הלב, כיון שנתחדש לו במין זה שמחה חדשה, יש לברך על פרי זה בנפרד, וכפי פסק השו"ע, עיין שם במ"ב. אולם דעת הברכי יוסף (שם סק"ה) שאף לדעת המחבר אין לברך אם יש לפירות אותו שם, ושכן פשוט המנהג שאינו חוזר ומברך שהחיינו על ענבים שחורים. וכן דעת הבא"ח (ראה י"ג) וכה"ח (רכ"ה ל"ד), וראה שם שכתבו שנכון שיביא את הפירות לפניו, ויברך על אחד ויפטור את כולם או שיפטור את הזן האחר בסוג פרי אחר, ואם גם את זה אינו יכול, שיברך ויהרהר שם ומלכות בלבו. וראה בשעה"צ (ס"ק י"ח) שהביא מחלוקת גדולה אם פוסקים כדעת המחבר, והסיק "ודעביד כמר עביד", והציע : "וטוב יותר שיקח פרי של מין חדש שעדין לא ברך עליה, ויכון להוציא גם את זה". ועל פי האמור עולה, שאם אכל ענבים ירוקים ואח"כ רוצה לאכול ענבים אדומים [והוא הדין לדובדבנים שחורים ואדומים, או שזיפים צהוביים ואדומים וכן כל כיוצא בזה], לדעת פשט מרן השו"ע, המ"ב ועוד, רשאי לברך בנפרד על כל הזן השני, אך לדעת החיד"א והבא"ח אינו חוזר ומברך על הזן השני. למעשה בנידון השאלה, שאכל תחילה גודגדן, ואח"כ רוצה לאכול דובדבן, נראה שיש לברך לכל הדעות שהחיינו על הדובדבן, אף כיון שפירות אלו שונים בשמם ובטעמם, שהרי טעמו של הגודגדן בארץ יותר מתוק והדובדבן יותר חמוץ. ואף אם נאמר שמדובר על סוג בוטני אחד של פירות, מכל מקום לעניין שהחיינו נחשבים למין שונה, ויש לברך על כל מין בנפרד. ברכה והצלחה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il