ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה שאלות כלליות

לכתוב מכתב לרבי

הרב ש. יוסף וייצןט"ו אלול תש"פ
107
שאלה
שלום הרב האם כתיבת מכתבים לרבי או פאן וכדומה זה לא דרישה אל המתים? אשמח להסבר מה זה ולמה זה לא דרישה אל המתים.
תשובה
שלום רב מובא שדורש על המתים זה המרעיב עצמו הולך לבית קברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה וכך יעשה לפי מה שיחול עליו מכוח הרוח הטמאה. ונחלקו הראשונים האם דווקא בצורה זו. בית יוסף על יו"ד סימן קעט רב סליק לבי קברי עבד מאי דעבד ודורש אל המתים לא מיתסר אלא בהולך שם ובעושה מעשה כגון שמרעיב עצמו או לובש מלבוש ידוע או מקטיר קטורת ידוע וישן דו אבל כשאינו עושה מעשה אלא על ידי הזכרת שמות בא המת ומדבר עמו בהקיץ אפשר דלא מיתסר משום דורש אל המתים ואין חילוק בין דורש לגוף המת לדורש לרוחו כדמחלק רא"ם. ושם בהמשך כתב רבינו ירוחם (ני"ז ח"ה קנט ע"ג) שואל במת אפילו על ידי השבעה הוי בכלל דורש אל המתים עכ"ל ונראה דכתב כן לומר שאע"פ שאינו מרעיב עצמו ואינו לן בבית הקברות הוי בכלל דורש אל המתים ושם פסק בשו"ע שו"ע יורה דעה - סימן קעט (יד) להשביע את החולה לשוב אליו לאחר מיתה להגיד לו את אשר ישאל אותו, מותר. ויש מתירין אפי' לאחר מותו, אם אינו משביע גופו של מת רק רוחו (כן משמע בהגהות מיימוני בשם רא"ם דלא כבית יוסף): מובא בש"ך שפתי כהן על יורה דעה - סימן קעט (טו) דורש אל המתים כו'. נמצא בתשובת מהר"ח על הנודרים לילך לבית הקברות קצת היה נראה כדורש אל המתים כו' והב"ח כתב לקמן ס"ס רי"ז שכבר החזיקו במנהג זה ואין איסור בדבר ע"ש: וכך כותב החכמת אדם. ספר חכמת אדם - כלל פט (ז) איסור דורש אל המתים זה שמרעיב עצמו ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח הטומאה (שם סעיף י"ג) ואותן נשים וכן עמי הארצות שהולכין על קברי מתים וכאילו מדברים עם המתים ואומרים להם צרותיהם קרוב הדבר שהם בכלל זה ונמצא שיש מן הגאונים היו רוצים לאסור להשתטח על קברי מתים אלא ההולכים שם יתפללו לה' שימלא שאלותם בזכות אבותיו ובזכות הצדיקים עולה שאם אדם מזכיר צדיקים לא כפונה אליהם אלא כרוצה לזכות מכוחם בסיעתא דשמיא אין בכך איסור. הכוונה תמיד בענין הצדיקים לא שאנו פונים לצדיק אלא פונים לקב"ה. אנו נעזרים מכוח הקשר שלו עם הצדיק שהוא יעזור לנו לבכך שנצליח להתקרב לה'. כך גם בנוגע לכל ההתקשרות עם הצדיקים. התקשרות עם הצדיקים מופיעה בכל מיני דרכים. אני לא יודע עד כמה ניתן לדש דרכים חדשות. הענין של פתיחת איגרות של צדיק שאדם קשור אליו זה דרך להעזר בצדיק כדי למצוא את הדרך וההשגחה הפרטית שנוגעת למקרה מסוים. צריך בשביל כך אמונה שמתפשטת עד כדי שהצדיק יהיה נוכח ויהיה כמדרים כיצד לנהוג והדרכתו מגובה על ידי השגחה תרטית. כל עוד שלא פונים לצדיק אלא פונים לקב"ה . הצדיק הוא רק כמסייע כיצד להתקרב קשה לומר שיש בכך האיסור דורש אל המתים. כל טוב
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il