שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

האם צריך לייחד עדים בחופה וקידושין

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ו תמוז תש"פ
שאלה
האם זה חובה לייחד עדים בחופה? ומדוע זה נצרך? תודה.
תשובה
שלום רב. אין חובה לייחד העדים, אולם למעשה כולם נוהגים כן, כדי למנוע מפסולי עדות הנמצאים בקהל להעיד ולפסול את העדות. מקורות והרחבה: ז"ל מרן השו"ע (אהע"ז מ"ב ד') ע"פ הרמב"ם (מקושית הגמ' קידושין מג. "קידש... ולא אמר אתם עדיי, הכי נמי דלא הוו קידושי?!): "קידש בפני עדים, אפ' לא אמר אתם עדים- מקודשת". ואם כן אין חובה בייחוד העדים ואמירת 'אתם עדי'. הפת"ש (שם סקי"א) כתב בשם החת"ס, שאפילו אם לא נתכוונו העדים להעיד בקידושין אלו- יכולין להעיד. וכפי פסק המחבר בחושן משפט (סי' ל"ו א'). הריטב"א (מכות ו.) הביא שיש מקומות שנהגו לייחד עדי קידושין, מחשש שמא אחד הקרובים יכוון להעיד, ויפסול את העדים הכשרים בצירופו (לשיטת רש"י והרמב"ם לקמן), קצות החושן (חו"מ ל"ו א' והובא גם בפת"ש שם) כתב שיש לנהוג כן, והוסיף טעם למנהג, שלפעמים כל הסמוכים לחופה בעת הקידושין הם פסולי קרובה, ולכן כך ראוי לנהוג, וכן פשט המנהג. יש לציין שרמ"א (אהע"ז מ"ב ד') כתב ע"פ ריב"ש "אפ' ייחד עדים, יכולים אחרים שראו המעשה להעיד", אולם אין לעשות כן לכתחילה, אלא יש לייחד עדים הכשרים בתכלית הדקדוק, ולא לסמוך על עדים מהקהל. כשנמצאו עדי הקידושין פסולים, האם ניתן להכשיר הקידושין: מבואר בגמ' (מכות ו.) שבדיני ממונות, עדות שבטלה מקצתה (כשנמצא אחד קרוב או פסול וטוען שנתכוון להעיד) בטלה כולה, אפילו אם יש מאה עדים כשרים. לדעת רש"י ורמב"ם וכ"פ השו"ע (חו"מ ל"ו א') בסתם: שכוונת הפסולים להעיד- פסלה כל העדות. אך לדעת התוס' ורא"ש וכ"פ השו"ע בי"א: אין העדות נפסלת אא"כ נתכוונו גם להעיד, וגם העידו בפועל בבי"ד. לדעת הרי"ף וכ"פ השו"ע (שם ב') בשם י"א: אם לא ידע הכשר בפסולו של הפסול- לא נפסל. הדרכי משה (סק"י) הביא תשובת רשב"א, שבמקרה שנמצאו עדי הקידושין פסולים, כשרות הקידושין תלויה במחלוקת הנ"ל. לדעת הרמב"ם: לא הוי קידושין. ולרא"ש ולרי"ף: הוי קידושין. יש לציין שהמהרי"ו (הוב"ד בבאה"ט סקי"ד) כתב שבנידון זה, לא הוי קידושין לכו"ע, כיון שייחדו עדים, נתכוונו שרק הם יהיו ולא אחרים. כמו"כ למהרי"ט (לעיל סע' ג') לא הוי קידושין, כיון שהחתן והכלה לא התכוונו לעדים הכשרים. עם זאת יש לציין את דברי החת"ס (פת"ש), והאגרו"מ ועו"פ: הסוברים שבנידון זה לכו"ע קידושין חלים. כיון שקידושין הנעשים ע"י רב בפני קהל, הכשרים הנוכחים שם יודעים באומדנא דמוכח שנתקדשה כדת וכדין, ובעדות כזו לא שייך להכנס למחלוקת לגבי פסול עדות ע"י צירוף. בברכה רבה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il