שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • חופה וקידושין

האם מותר להתחתן בבית כנסת

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

י"ג תמוז תש"פ
שאלה
שלום רב. האם מותר לעשות חופה וקידושין בתוך בית כנסת, והאם יש חילוק בין ספרדים לאשכנזים? בתקופת הקורונה מחמת אילוצים היתה לנו התלבטות אם לעשות חתונה בביכנ"ס. מה דעת הרב בעניין.
תשובה
בתקופת הראשונים היה מצוי באירופה לערוך חופה וקידושין בתוך בית כנסת, אך ביטלו מנהג זה במאות השנים האחרונות, כיוון שהנוצרים החלו לערוך נישואיהם בבית תפלותם, וגם הרפורמים החלו לערוך חופות בבתי כנסת בדורות האחרונים. פוסקים רבים נטו לאסור מנהג זה מכמה טעמים: א. בחוקותיהם לא תלכו. ב. פגיעה בקדושת בית הכנסת. ג. חשש לתערובת נשים וגברים בחוסר צניעות בבית הכנסת. ד. בני אשכנז מפסידים בכך את הסגולה של חופה תחת כיפת השמיים. למעשה מנהג רוב בני אשכנז שלא להעמיד חופה בבית כנסת, וכך נוהגים ברוב המקומות בארץ ישראל. אולם חלק מבני ספרד נוהגים להעמיד חופה בבית כנסת. ונראה שכאשר יש צורך, יש להתיר זאת גם לבני אשכנז, כמובן בהתייעצות עם רב בית הכנסת, ולהקפיד הקפדה יתרה על קדושת המקום. מקורות: רבנו הרמ"א (יו"ד שצ"א ג') ציין כדבר פשוט על פי דברי הגהות מיימוניות: "אבל בחופה שעושין בבית הכנסת" - משמע שכך נהגו בעבר. וכבר כתב כן המהרי"ל (הלכות נישואין), והמהר"מ מינץ (סי' ק"ט). ובבית שמואל (אהע"ז סי' ל' סק"ט) כתב תוך כדי דבריו: "אלא גיטין וקידושין שאני, דרגילין לעשות בביכנ"ס" (אולם יש שגרסו ברמ"א ובב"ש 'בית הנישואין'). עם זאת כתב הרמ"א (אהע"ז סי' ס"א א'): "י"א לעשות החופה תחת השמים, לסימן טוב שיהא זרעם ככוכבי השמיים", וכך נוהגים בני אשכנז. אחרונים רבים נקטו שיש להימנע לערוך חופה וקידושין בבית כנסת, מהטעמים הנזכרים לעיל (ראה חתם סופר ח"א סי' צ"ח, שו"ת מהר"י אסאד או"ח סי' ל"ח, אמרי אש או"ח סי' ט', שדי חמד מערכת חופה וקידושין אות א', דברי שלום עמ' כ"ח בתשובות האחיעזר והגרא"י קוק זצ"ל, וראה עוד מקורות בספר הנישואין כהלכתם פרק ט' ל"ד). ויש שכתבו להקל, וז"ל האגרות משה (אהע"ז ח"א סי' צ"ג): "אין לאסור מצד שאוה"ע עושין החתונות בבית תפלתם מאחר דאין זה כמוהם שהוא בביכנ"ס... ואף בשביל קריבות ומריעות ליכא איסור ולא מידת חסידות". למעשנ בקהילות אשכנז נתקבל מנהג זה ביתר תוקף, וכך כתב מרן החת"ס (ח"ג סי' צ"ח): "ואשר לא חפץ בברכה ונרחק ממנו, מתכוון ללמוד מדרכי אומות העולם אשר לא נתברכו בכוכבים, מזדווגים זיווגיהם בבית תפלתם, יהיה כמותם". וכך נהוג בירושלים ובכל ארץ ישראל (ראה בדברי שלום שם, ובשו"ת היכל יצחק ח"ב סי' כ"ז). ואילו בקהילות הספרדים יש הנוהגים חופה בבית הכנסת, וכפי שכתב בספר נהר מצרים (אות י"ד), וכתב בשו"ת יבי"א (ח"ג אהע"ז סע' י'): "אם הנשים באות בבגדי צניעות, ושומרות על קדושת המקום כדת, וגם יושבות מן הצד בלי שום ערבוביא עם גברים, שפיר דמי להקל לעשות החופות בביכנ"ס". אולם כולם מודים שצריך לשמור על קדושת בית הכנסת. מאידך ראה בספר נתיבי עם (עמ' צ"ח) ובשו"ת ישכיל עבדי (ח"ו סי' א'), משפטי עוזיאל (סי' ס' ס"א) שגם הספרדים צריכים להימנע מכך. בברכה נאמנה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il