שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעה באב ועשירי באב

הרחקות בין איש לאשתו בתשעה באב

undefined

הרב נועם דביר מייזלס

ח אב תש"פ
שאלה
האם מותר לזוג לגעת אחד בשני או להעביר חפצים מיד ליד, בתשעה באב?
תשובה
יש להחמיר בלילה שלא לגעת ולא להושיט אחד לשני. וראוי להחמיר אף ביום, והמיקל ביום יש לו על מה לסמוך. מקורות: השו"ע (תקנ"ד י"ח) הביא להלכה את דברי הגהות מרדכי: "שלא ישן בליל תשעה באב עם אשתו במטה, ונכון הדבר משום 'לך לך אמרינן לנזירא'". ולגבי נגיעה, לא נתבאר במחבר. אולם בהלכות יום כיפור פסק מרן (סי' תרט"ו), שאסור ליגע באשתו ביוה"כ כאלו היתה נדה. וכתבו האחרונים, שנכון ללמוד משם לתשעה באב (ד"מ תקנ"ד ז', מ"א ס"ק י"ט, מ"ב סקל"ז). וכיון שלא חילקו משמע שגם ביום יש ליזהר מכך, אולם המג"א כתב (שם) שביום יש להקל (וכן נפסק בחיי אדם כלל קל"ה י"ב, בא"ח דברים כ"ג, והובאו בכה"ח סקפ"ה). וכתב הבא"ח (שם) שבלילה נכון להחמיר גם להושיט דבר מידו לידה. וכתב המחה"ש (על המג"א שם) שאם הולכים הנשים בבגדים מקושטים בט"ב יש להחמיר גם ביום מליגע בה כמו ביוה"כ יעו"ש (כה"ח שם בשם האחרונים), וראה במאמר מרדכי (פרק כ"ו מ"ט) שכתב "יש להחמיר שלא לנגוע באשתו ביום ובלילה, ואפילו שלא להושיט משהו מידו לידה, ויש מקלים ואין להקל". ובהליכות עולם (ח"ב עמ' קנ"ג, ילקו"י תקנ"ד כ') כתב להקל בכל זה, כיון שמעיקר הדין הדבר מותר. למעשה נכון להחמיר בלילה בין בנגיעה בין בהושטה, וביום ראוי להחמיר, אך ניתן להקל כשיש צורך. בשורות טובות ישועות ונחמות,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il