ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שנה טובה באתר ישיבה!
שאל את הרב הלכה בשר וחלב

להאכיל כלב תבשיל בשר וחלב

46
שאלה
האם מותר להאכיל כלב בשר שהתבשל עם חלב?
תשובה
שלום וברכה. בשר בהמה וחלב שהתבשלו יחד, אסורים בהנאה מהתורה, ולכן אסור לתת את המאכל לכלב שנמצא בבעלותכם, ונכון להחמיר אף בכלב שאינו שלכם. אולם אם מדובר על איסור בשר וחלב מדרבנן (בשר עוף שבושל עם חלב) מותר להאכיל אף את החיות שברשותכם. מקורות: בגמ' בחולין (קטו:) למדו מכך שנאמר בתורה: "לא תבשל גדי בחלב אמו" ג' פעמים, שיש ג' איסורים, אכילה, הנאה ובישול. ומבואר בסנהדרין (ד:) שדרך בישול אסרה תורה, וז"ל מרן השו"ע ע"פ הרשב"א (יו"ש פ"ז א'): "והוציא אכילה בלשון בישול, לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול, אבל מדרבנן אסור בכל עניין". וכתב הגרע"א (סק"א) שאפילו לאכול חתיכת בשר וגבינה יחד, אינו אסור מהתורה אלא מדרבנן. וכתב הרמב"ם (מאכלות אסורות פ"ט א', הובא בפת"ש סק"ב): "בשר בחלב אסור בהניא וקוברין אותו ואפרו אסור כאפר כל הנקברין", ולכאורה מפשטות דבריו, נראה לאסור באופן גורף אף אם מדובר בכלב שאינו שלו. אכן דעת הגמ"י (חמץ ומצה פ"ג סק"כ), שערי דורא (סי' פ"ה דף עד:), ועוד פוסקים (ראה בפת"ש סק"ה), סוברים שיש לאבד את התבשיל שנאסר, ואין לתת אותו לכלב, אפילו שאינו שלו. מאידך דעת הגר"א (ראה שעה"צ תמ"ח סקע"ה), שו"ת בניין ציון (ח"א סי' ק"א-ק"ג), מקור חיים (לבעל החוו"ד, ראה פת"ש שם), שאדם יכול לתת את התבשיל לכלב שאינו שלו, ורק בחמץ בפסח מחמירים שלא ליתן אפילו לכלב שאינו שלו. באורח חיים מבאר המ"ב (תמ"ח סע' ו') מדוע לתת חמץ בפסח לבהמת הפקר, מוגדר כהנאה ואסור. וראה בשעה"צ (שם) שהסיק כדעת המחמירים, וז"ל: "ומשמע לכאורה דהוא דאוריתא ולא משום חומרא דחמץ, ולפי זה, גם בשאר איסורי הנאה אסור", ועיין שם שמביא שמדברי הגר"א שם סק"ז משמע שמיקל. ונחלקו הראשונים ביחס להנאה מאיסור בשר וחלב שנאסרו מדרבנן (כגון עוף וחלב או בשר וחלב שנכבשו יחד). הרמ"א (יו"ד פ"ז א') כתב להקל כרוב הפוסקים: "כל בשר בחלב שאינו אסור מן התורה, מותר בהנאה", וכן משמע מדברי המחבר (שם סע' ג'). הש"ך (סק"ב), והט"ז (סק"א) ציינו לדעת הרש"ל, שיש להחמיר אף באיסור הנאה מדרבנן, אולם דחו את דבריו, וכתבו להקל. ולכן בנידון השאלה, אם מדובר באיסור בשר וחלב מדרבנן, נכון להחמיר שלא להנות אף כלב שאינו שלו, ואם מדובר באיסור דרבנן, הכרעת השו"ע והרמ"א ורוב הפוסקים להקל. בברכה רבה,
עוד בנושא בשר וחלב

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il