ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים סעודה שלישית

שכח "רצה והחליצנו" בסעודה שלישית

42
שאלה
מה הדין לגבי אדם ששכח "רצה" בסעודה שלישית, האם גם לנוהגים לאכול סעודה שלישית על לחם, אין צריך לחזור ולברך?
תשובה
שלום וברכה. דעת מרן השו"ע ורוב הפוסקים - שאדם ששכח "רצה והחליצנו" בסעודה שלישית, אינו צריך לחזור ולברך ברכת המזון. אולם ע"פ הזוהר הקדוש, סעודה שלישית חובה כשאר סעודות שבת, ולכן כתבו המקובלים שצריך לחזור ולברך. הרוצה לצאת חובת כל הדעות, יבקש מאחר שיכוון בברכת המזון להוציאו ידי חובה. ונראה שגם ההולכים ע"פ סוד ניתן להקל במקרה שאכלו פת הבאה בכיסנין קודם הסעודה, ואין צריך לחזור ולברך. מקורות והרחבה: דעת מרן השו"ע (סי' קפ"ח ח') שדין סעודה שלישית כדין סעודה בראש חודש. ומשמעות הדברים, שאם שכח לומר "רצה" בשבת, אינו צריך לחזור, כיון שיש אומרים שאין חיוב אכילת פת בסעודה זו, ואף שאין דבריהם עיקר להלכה (כמבואר בשו"ע רצ"ה ה'), מכל מקום ספק ברכות להקל (מ"ב שם סקל"א). ונחלקו הפוסקים אם אדם קיבל על עצמו סעודה שלישית באופן קבוע לאכול לחם, אם חייב לחזור ולברך (ראה ערוה"ש שם כ', שצריך לחזור ולברך, ודעת קצוה"ש סי' מ"ז בדה"ש סק"ח שאינו חוזר). אולם כתב הבן איש חי (ש"ש חוקת כ') וז"ל: "ואם טעה בסעודה שלישית של שבת, יש פלוגתא דיש אומרים חוזר כדין סעודה ראשונה ושניה, ויש אומרים דאינו חוזר. ואף על גב דשורת הדין מחייבת דספק ברכות להקל ואינו חוזר, מכל מקום כיון דעל פי הסוד קיימא לן, אין הפרש בחיובא בין סעודה שלישית לבין שתי סעודות, דשוים הם בחיוב, לכך צריך להורות דגם בסעודה שלישית חוזר", וכן דעת הפוסקים שבסעודה שלישית אין צריך "פנים חדשות" בשבע ברכות, כיוון דהיא חובה כשאר סעודות שבת (רמ"ע מפאנו ע"פ הזוהר הקדוש, הובא בפת"ש אהע"ז ס"ב סקט"ז). ולכן אם אדם שכח, ורוצה לצאת לכל הדעות, הדרך הטובה ביותר לבקש מאדם אחר שיכוון להוציאו ידי חובה, ואם אין אדם אחר והוא הולך בכל הנהגותיו ע"פ סוד, ועדיין לא שקעה חמה, נכון שיטול ידיו בלי בכה, יברך המוציא ויאכל כזית לחם, ויחזור ויברך שוב ברכת המזון (ראה שו"ת מאמר מרדכי ח"ד סי' ל"ו) אולם כאמור דעת רוב הפוסקים שאין לחזור ולברך ברכת המזון, והמחמיר תבוא עליו ברכה. ונראה להוסיף שאם אדם עשה קידוש בבוקר ואכל קודם הסעודה פת הבאה בכיסנין, ניתן בדיעבד להחשיב זאת כסעודה ראשונה (קהילות יעקב ברכות סי' כ"ה, וכן דעת הגרש"ז אויערבך הביאו הגר"א נבנצל בהגהות יצחק יקרא הלכות שבת), ואת הסעודה שלישית, כסעודה רביעית, ואז אינו צריך לחזור כלל אם שכח בסעודה שלישית "רצה והחליצנו", גם אם הוא הולך בהנהגותיו ע"פ סוד. בברכת השבת,
עוד בנושא סעודה שלישית

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il