ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שנה טובה באתר ישיבה!
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה נישואין וזוגיות

מדוע לא נאסרה בת שבע לדוד

שאלה
הרי להלכה אשת איש שזינתה אסורה לבעל ולבועל?
תשובה
הגמרא (כתובות ט.) מביא שני תירוצים לשאלה זו: א. משום שמדובר היה באונס. ב. כיון שאוריה כתב גט כריתות לאשתו. ויש נפקא מינה בין התירוצים (ראה בהרחבה). מקורות והרחבה: הגמ' בכתובות (ט.) הביאה ב' תירוצים לשאלה זו, א. מפני שהדבר היה באונס, ב. כיון שאוריה כתב גט כריתות לאשתו. והנפקא מינה במקרה שישראל אנס אשת ישראל, שלפי התירוץ א' האשה מותרת לבעלה, ולפי תירוץ ב' היא אסורה לבועל. וכתב מרן החתם סופר (סי' כ"ו) שדין זה תלוי במחלוקת ביחס למקור הדין שהובא בגמ' (סוטה כז:) "כשם שאסורה לבעל אסורה לבועל", שלדעת רבי עקיבא והסוברים שהדבר נלמד מתוספת הואו במילוה "ו-נטמאה" הרי שהאיסור לבועל נלמד מהאיסור לבעל, ואם היא מותרת לבעלה היא מותרת לבועלה. ואילו לדעת רבי הסובר שלומדים דין זה מכך שכתוב פעמיים "ונטמאה" אחד לבעל ואחד לבועל, משמע שאין הטומאות תלויות זו בזו. וכתב החת"ס שלפי זה פשיטא שקיי"ל כר"ע ר' יהושע ור' זכריה בן הקצב נגד רבי, וכל שאין אסורה לבעל אינה אסורה לבועל מדינא. אולם הב"ש (סי' קנ"ט סק"ט) לא הסיק כמי הלכה, וכתב שיש לאוסרה על בעלה מקנסה. וכתב שאף לתירוץ הראשון בגמ' שלפיו, אשת ישראל שנאנסה מותרת לבועלה, מכל מקום באשת כהן שנאנסה יש לאוסרה לבועלה ואפילו אם הוא ישראל, כיון שבביאה זו הוא אוסרה על בעלה הכהן, ומתקיים בזה הדין כשם שאסורה לבעלה כך אסורה לבועלה. אולם כבר דן בכך החלקת מחוקק וכתב שב' התירוצים אמת לדינא ולכן אינה אסורה מעיקר הדין על האונס. אולם לגבי אשת כהן שנאנסה כתב הח"מ שיש להסתפק בדבר. ובפשטות הספק הוא, שאיסור זה שייך רק בכהן, ואם כהן כיון שהבועל ישראל, אינה אסורה עליו. וראה בברכ"י (שם אות ד') שנטה לומר שאשה זו מותרת לבעלה. ע"כ. מכל מקום נראה שכולם יודו לב"ש שיש לאוסרה על בועלה מדין קנס. בברכה רבה,
עוד בנושא נישואין וזוגיות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il